โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  6

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 48801 ด.ช. กฤษฏิ์ โสธนไพศาล ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
2 48802 ด.ช. เกื้อกิจ นานทิน อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
3 48803 ด.ช. จารุพล นุชนิยม ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
4 48804 ด.ช. ชิโณวาสน์ พิชิตพิชญ์ ง20263 อาหารไทย 725            
5 48805 ด.ช. ชิษณุชา ตุ้ยสืบ ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
6 48806 ด.ช. ณภัทร ใจช่วย ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
7 48807 ด.ช. ณัฐชนน ทาเกษม ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
8 48808 ด.ช. ณัฐดนัย เรืองขำ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323            
9 48809 ด.ช. ทัพพ์ทัด ป่าหลวง                  
10 48810 ด.ช. ธนพล อินธิมา ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337            
11 48811 ด.ช. ธนภัทร รินดวงดี ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
12 48812 ด.ช. ธนวิชญ์ ราชไชยา ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345            
13 48813 ด.ช. ธนาดุล ศรสายสุวรรณ ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
14 48814 ด.ช. ปารมี จันทรวิทุร ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
15 48815 ด.ช. พงศกร กษีรธารา ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345            
16 48816 ด.ช. พีรวิชญ์ วิเชียรบรรจง ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
17 48817 ด.ช. ภูมินทร์ ฟองเเพร่ ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345            
18 48818 ด.ช. เลิศพิพัฒน์ ตันกาศ ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
19 48819 ด.ช. ศุภฤกษ์ สว่างทุกข์ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323            
20 48820 ด.ช. อชิระ แก้วจำรัส อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 836            
21 48821 ด.ช. อริยพล พนะการ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
22 48822 ด.ญ. จรรยพร กันต๊ะมา อ22215 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 824            
23 48823 ด.ญ. จิรพรรณ สืบตั๋น ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
24 48824 ด.ญ. ญนันทนิยา แปงใจ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323            
25 48825 ด.ญ. ณฐวฤน สิงห์ทอง ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
26 48826 ด.ญ. ธนวรรณ วิลาวรรณ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323            
27 48827 ด.ญ. บุญญาพร ก๋อนสืบ ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655            
28 48828 ด.ญ. บุญฐิญา ศรีโศภน ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
29 48829 ด.ญ. บุณยานุช ซ้อนคำ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
30 48830 ด.ญ. บูรณิมา จันทราภรณ์ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337            
31 48831 ด.ญ. ปพิชญา เครืออินต๊ะ อ22215 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 824            
32 48832 ด.ญ. ประภารัศมิ์ กาจารี ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323            
33 48833 ด.ญ. ปลิตา พรมไชย ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323            
34 48834 ด.ญ. ภรณ์ชลินทร์ ตื้อตันสกุล อ22215 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 824            
35 48835 ด.ญ. ลดาวดี จินดารัตน์ อ22215 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 824            
36 48836 ด.ญ. วิรดา มณีวรรณ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
37 48837 ด.ญ. วิราสินี คำภิระ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
38 48838 ด.ญ. ษมากร กวินภูมิเสถียร ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
39 48839 ด.ญ. สุดาพร เขียวงาม ง20274 งานใบตอง 731            
40 48840 ด.ญ. สุพิชฌาย์ จ๊ะถา ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346