โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  5

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 48761 ด.ช. กวินท์ จิตรงาม ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
2 48762 ด.ช. จิตติพัฒน์ ชนะเจิดจรรย์ ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
3 48763 ด.ช. จิรายุ ภูมิประเสริฐ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
4 48764 ด.ช. เจษฎาภรณ์ สถาพร อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
5 48765 ด.ช. ชนธัญ วังเสมอ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
6 48766 ด.ช. ณภัทร ณ ลำพูน ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
7 48767 ด.ช. ทักษ์ศิวัช ศาตภิรมย์ อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 836            
8 48768 ด.ช. ทักษ์สกุล เขื่อนสุวงค์ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
9 48769 ด.ช. ปริญญา ธรรมวงค์                  
10 48770 ด.ช. ปวิช ศิวิมลฤทธิ์ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
11 48771 ด.ช. มนัสนันท์ จันแปงเงิน ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
12 48772 ด.ช. มหาสมุทร ทิพย์วังเมฆ ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
13 48773 ด.ช. รัฐภูมิ หอระดี ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
14 48774 ด.ช. วิศรุต อินตาทิพย์ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
15 48775 ด.ช. วีรวุฒิ วงศ์ตา ง20220 การจัดสวนถาด 718            
16 48776 ด.ช. วุฒิกร นันทหน่อ ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
17 48777 ด.ญ. กมลชนก เทพมาลี อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
18 48778 ด.ญ. กานต์พิชชา ปุณณภพพสิษฐ์ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
19 48779 ด.ญ. จิดาภา จำพุฒ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
20 48780 ด.ญ. จิราพร นามโคตร อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 836            
21 48781 ด.ญ. ชนกนันท์ วงศ์หอคำ ง20266 ผ้ามัดย้อม 723            
22 48782 ด.ญ. ณัฐณิชา วงศ์ชุมภู อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
23 48783 ด.ญ. ทิพย์สุดา รัตนมณีอุดมเดช อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
24 48784 ด.ญ. ธิติธิดา สิทธิกูลนะ                  
25 48785 ด.ญ. บุษราภรณ์ วงศ์เรือน อ22215 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 824            
26 48786 ด.ญ. ปภาวี หาญกิติวัธน์ ง20266 ผ้ามัดย้อม 723            
27 48787 ด.ญ. ปราชญ์ปรีญา ตามูล ง20220 การจัดสวนถาด 718            
28 48788 ด.ญ. ปัทมาภรณ์ ศรีสุข ง20263 อาหารไทย 725            
29 48789 ด.ญ. ปิยธิดา ขันคำตั้ง อ22215 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 824            
30 48790 ด.ญ. พิชามญชุ์ เกตุบำรุง ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
31 48791 ด.ญ. วิมลสิริ จันทร์พรหม ง20263 อาหารไทย 725            
32 48792 ด.ญ. ศศิณา เสวตวิหารี จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
33 48793 ด.ญ. ศศิวัณย์ ไพศาลทักษิน ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
34 48794 ด.ญ. ศิวารี ป้อมสุข อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 836            
35 48795 ด.ญ. สิธารัช กามาด อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 836            
36 48796 ด.ญ. สิริกร เจียรวัฒนสวัสดิ์ ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
37 48797 ด.ญ. สุทธดา ใจตาบุตร ง20220 การจัดสวนถาด 718            
38 48798 ด.ญ. อชิรญา ทองกิจ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
39 48799 ด.ญ. อรเทพิน ศรีระพงษ์ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
40 48800 ด.ญ. เอมม่า โรส ไนแมน ง20263 อาหารไทย 725