โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  4

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 48721 ด.ช. กลินท์ กันอูป พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551      
2 48722 ด.ช. ชนะโชติ สติแน่ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702            
3 48723 ด.ช. ดิลเเลน ชนกันต์ เปเรรา ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
4 48724 ด.ช. ธนภูมิ วงษ์สุวรรณ พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551      
5 48725 ด.ช. นวพรรษ ปิงแก้ว พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
6 48726 ด.ช. บรรพต พรหมสาขา ณ สกลนคร ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
7 48727 ด.ช. ประภวิษณ์ พยัคฆินทร์ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
8 48728 ด.ช. เปรม ภักศิลป์ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323            
9 48729 ด.ช. ภัทรพล พรมมินทร์ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
10 48730 ด.ช. วรปรัชญ์ เชื้อทอง พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
11 48731 ด.ช. วิจักษณ์ อำนาจศาล ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
12 48732 ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์ วัชรธาดาพงศ์ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
13 48733 ด.ช. ศิวกร นันทรักษ์ ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
14 48734 ด.ช. ศุภวิชญ์ เขียวดี พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551      
15 48735 ด.ช. สุณัฐสิษฐ์ เครือปาละ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
16 48736 ด.ญ. กัญญวรา โพธิ์ทอง                  
17 48737 ด.ญ. กุลชา นามะสนธิ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
18 48738 ด.ญ. ขวัญมนัส คันธวังอินทร์ ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651            
19 48739 ด.ญ. จีระนันท์ วังจิระพันธ์ ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
20 48740 ด.ญ. ณัฐธัญ จำปาทิพย์ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
21 48741 ด.ญ. ณัฐนิช เจียรพินิจนันท์                  
22 48742 ด.ญ. ปรียาดา สวัสดี ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
23 48743 ด.ญ. ไปรยา สุขสวัสดิ์ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
24 48744 ด.ญ. พชรธิดา ประสิทธิโชค ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
25 48745 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เรืองสา ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608            
26 48746 ด.ญ. พิชชาภา วงค์มี อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
27 48747 ด.ญ. พิชญาภัค ศรีไชยวงค์ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
28 48748 ด.ญ. พิณทุสร จิตตมล จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
29 48749 ด.ญ. พิมพ์ชนก จันทมล                  
30 48750 ด.ญ. ภัทรมน พลติ๊บ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
31 48751 ด.ญ. ภัทรศินา เดชะหลอ                  
32 48752 ด.ญ. ภิชญาสิฬห์ สีเหลือง ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
33 48753 ด.ญ. ภูริชา อ๊อดทรัพย์ ส22283 อาเซียนศึกษา 435            
34 48754 ด.ญ. สิริน พิบูลสุรการ ส22283 อาเซียนศึกษา 435            
35 48755 ด.ญ. สุทธิดา ส่วนสมพงษ์ ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
36 48756 ด.ญ. สุประวีณ์ สินไชยภัทร ส22283 อาเซียนศึกษา 435            
37 48757 ด.ญ. สุพิชญา จารุทรรศน์ ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
38 48758 ด.ญ. สุพิชญา กาวงศ์ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
39 48759 ด.ญ. เอื้ออังกูร อินต๊ะวงศ์ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
40 48760 ด.ญ. ไอริณรยา พัฒนสิทธิ์ ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606