โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  3

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 48681 ด.ช. คณิศร สุภานัติ ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
2 48682 ด.ช. โชติพัฒนพงศ์ เทิดเบญจธร อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
3 48683 ด.ช. ณัฐธนเสฏฐ์ ฝั้นเต็ม อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
4 48684 ด.ช. ติณชญาวิชญ์ แก้วสัก ส22283 อาเซียนศึกษา 435            
5 48685 ด.ช. ธนกฤต วะรังษี ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
6 48686 ด.ช. ธนภัทร แก้ววิมล ส22283 อาเซียนศึกษา 435            
7 48687 ด.ช. ธีรวัสส์ จันสุภาเสน ส22283 อาเซียนศึกษา 435            
8 48688 ด.ช. นนทพัทธ์ พุทธสอน พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
9 48689 ด.ช. ปิยดนัย รัศมิทัต พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
10 48690 ด.ช. ภัทรภูมิ เทพปันติ ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
11 48691 ด.ช. ไม้ต้น บุพชาติ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
12 48692 ด.ช. สรณัฐ พรมจักร์ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
13 48693 ด.ช. สารัฐ อุตมา ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
14 48694 ด.ช. สุวรรณภูมิ จันทนะ พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551      
15 48695 ด.ช. อนลัส ทองสุข อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
16 48696 ด.ญ. เขมิสรา สอนแก้ว ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
17 48697 ด.ญ. ชนัญชิดา ทาแกง ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
18 48698 ด.ญ. ชนิภรณ์ แสงเมือง ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
19 48699 ด.ญ. ชวัลลักษณ์ กาวงศ์อ้าย ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
20 48700 ด.ญ. ญานิศา อำนาจปลูก จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
21 48701 ด.ญ. ณัฐฒ์ธัญพร สักลอ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
22 48702 ด.ญ. ธัญญารัตน์ จันทริยาภรณ์ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
23 48703 ด.ญ. นงนภัส เหลืองธนะผล ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
24 48704 ด.ญ. นภัทร คำเมืองใจ ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
25 48705 ด.ญ. นันทภัทร นาคะกุล ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
26 48706 ด.ญ. บุญรัตน์ เปียงชมภู ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
27 48707 ด.ญ. บุรพร พันธ์กรกช ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
28 48708 ด.ญ. ปริตา กาสาย ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
29 48709 ด.ญ. ปวันพัสตร์ อธิมาตรานนท์ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
30 48710 ด.ญ. พัทธ์ธีรา อุตมา ง20293 งานห้องสมุด1 732            
31 48711 ด.ญ. ภคพร มงคลพันธ์ ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606            
32 48712 ด.ญ. ภัทรลภา ธิดา ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
33 48713 ด.ญ. ภัทรศิณีย์ วิลาวัลย์ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
34 48714 ด.ญ. วรรณกร ทะยาหมอ ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
35 48715 ด.ญ. วาริศา เมืองศรี ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
36 48716 ด.ญ. ศิริกาญ แก้วมา ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
37 48717 ด.ญ. สุพัชชา วงศ์ปันติ ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
38 48718 ด.ญ. อริสา ณ ลำปาง ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
39 48719 ด.ญ. อัญชสา สิริจิระพงศ์ ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
40 48720 ด.ญ. อุสิชา นาละออง ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746