โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  15

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 49161 ด.ช. กนกพล ช่างทอง ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
2 49162 ด.ช. กวินภพ สูติวงศ์ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876      
3 49163 ด.ช. เกียรติกุล แปงกาใส อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
4 49164 ด.ช. ชโลธร สมณะ ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608            
5 49165 ด.ช. ตระกูล บูรณะโรจน์ตระกูล ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876      
6 49166 ด.ช. ธนกร จอมฟอง ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
7 49167 ด.ช. ธนวัฒน์ คำอินบุตร อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 836 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
8 49168 ด.ช. นันทพล ไชยอินทร์ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
9 49169 ด.ช. พีรณัฐ ใจปัญญา ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156      
10 49170 ด.ช. พีระฉัตร พิศบุญ ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
11 49171 ด.ช. ภัควัฒน์ ทิพกนก ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
12 49172 ด.ช. ภูมิพัฒน์ เตจินะ พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734
13 49173 ด.ช. เมธาพันธ์ แย้มสุริโยทัย ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734      
14 49174 ด.ช. ระวิพล ช่างปณีตัง ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876      
15 49175 ด.ช. รัฐธีร์ สหพงศ์บูลวัชร ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651            
16 49176 ด.ช. ไรวินท์ ภักดีพงษ์ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
17 49177 ด.ช. วรทัต ณ ลำปาง ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
18 49178 ด.ช. ศตวรรษ รังสรรค์ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
19 49179 ด.ช. สรวิศ เขื่อนควบ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323      
20 49180 ด.ช. เสฏฐพงศ์ ศรีหนุ้น ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876      
21 49181 ด.ช. อนุพงษ์ อนาวัน ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
22 49182 ด.ช. อุ้มบุญ ตามกรง ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
23 49183 ด.ญ. เขมริน วังหนองโพน ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655            
24 49184 ด.ญ. จรณินท์ วงค์คำลือ ง20263 อาหารไทย 725 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
25 49185 ด.ญ. ชวัลรัตน์ ทาคำ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
26 49186 ด.ญ. ณัฎฐนันท์ ถาวงศ์ ง20237 เขียนแบบ1 735 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
27 49187 ด.ญ. ณัฐพร คะวงษา ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655            
28 49188 ด.ญ. ณัฐรัมภา พิมลศรี ง20263 อาหารไทย 725 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
29 49189 ด.ญ. พลอยชมพู พินานพรัตน ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 ง20237 เขียนแบบ1 735      
30 49190 ด.ญ. พลอยตะวัน ตรัสสุภาพ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
31 49191 ด.ญ. พัชณิกา ฟูใจ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ส22283 อาเซียนศึกษา 435      
32 49192 ด.ญ. พิทยาภรณ์ วัฒนจึงโรจน์ ง20274 งานใบตอง 731 ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651      
33 49193 ด.ญ. วรินทร์ณิชา หลักทรัพย์ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ส22283 อาเซียนศึกษา 435      
34 49194 ด.ญ. ศรัณย์พร เชียงพันธ์ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840 ง20263 อาหารไทย 725      
35 49195 ด.ญ. ศิวารมย์ พรหมศร ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655            
36 49196 ด.ญ. สราวลี มีมานะ ส22283 อาเซียนศึกษา 435 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
37 49197 ด.ญ. สวรินทร์ สมศรี                  
38 49198 ด.ญ. สุทธดา อริยะเครือ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
39 49199 ด.ญ. สุพิชญา น่าหมู่ ง20237 เขียนแบบ1 735 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703      
40 49200 ด.ญ. อรประภา ขิงทอง ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 ง20237 เขียนแบบ1 735      
41 49408 ด.ญ. จีระนันท์ จิตมั่น                  
42 49416 ด.ช. ธรรศธร นามบุญ ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734            
43 49420 ด.ญ. ธราภรณ์ ภัทรานุกิจ ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651 ง20274 งานใบตอง 731