โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  14

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 49121 ด.ช. กิตติภัฎ เมืองมา ง20274 งานใบตอง 731 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323      
2 49122 ด.ช. จิศวพล ชัยวรรณจินดา พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
3 49123 ด.ช. ณัฐพล เสาธง พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551 ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655
4 49124 ด.ช. ธนกฤต สันบุญเป็ง จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840 ส22283 อาเซียนศึกษา 435      
5 49125 ด.ช. ปภาวิชญ์ มูลเมือง อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 836 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337      
6 49126 ด.ช. ปวีร์ ศิริวงค์ อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 836 พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551
7 49127 ด.ช. พนธกร เรนทอน ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337      
8 49128 ด.ช. พีรวิช เพ็งสิน อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 836 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337      
9 49129 ด.ช. พุฒิพงศ์ โชติสุรัตน์ ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651            
10 49130 ด.ช. เพิ่มเพชร สายตุ่นเเก้ว พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
11 49131 ด.ช. ภัทดนัย ทองพิไล ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156      
12 49132 ด.ช. ภูริณัฐ ตันวงศ์ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ส22283 อาเซียนศึกษา 435      
13 49133 ด.ช. รัฐภูมิ ทาหะพรหม พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551 ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655
14 49134 ด.ช. ฤทธิภพ กาละปลูก ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
15 49135 ด.ช. วรมงคล เครือสุวรรณ ส22283 อาเซียนศึกษา 435            
16 49136 ด.ช. ศักดินนท์ วงศ์อุ่นใจ ง20220 การจัดสวนถาด 718 ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609      
17 49137 ด.ช. ศุภกิตติ์ เรืองจิตต์ ง20263 อาหารไทย 725 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
18 49138 ด.ช. ศุภวิชญ์ สุนันตา ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
19 49139 ด.ช. ศุภสิทธิ์ วงค์โขง ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337 อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 836      
20 49140 ด.ช. สิรภัทร เกตุเมฆ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323      
21 49142 ด.ช. อภิชาต แก้วดวงตา ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337      
22 49143 ด.ญ. กุลณัฐ ดีสุติน ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156 ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608      
23 49144 ด.ญ. ฉันทกานต์ นิลเขต ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655 ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608      
24 49145 ด.ญ. ชวิศา หรูปานวงษ์ ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
25 49146 ด.ญ. ณัฐณิชา ดวงปินตา อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
26 49147 ด.ญ. ณัฐรดา คุ้มสะอาด ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703      
27 49148 ด.ญ. ณิชาพัชร์ พวงทอง ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734      
28 49149 ด.ญ. นภสร บุญมาสืบ ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156      
29 49150 ด.ญ. บัณฑิตา บุษบา ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609 ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302      
30 49151 ด.ญ. ปภาวรินท์ ขัตินนท์ ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156      
31 49152 ด.ญ. ปภินพิทย์ ตันปาสิริพัฒน์ ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156      
32 49153 ด.ญ. ประภาพรรณ สมแก้ว ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ง20261 ระเบียนการเงิน 708      
33 49154 ด.ญ. พลอยชมพู องค์ระการ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
34 49155 ด.ญ. พัชญาวดี หมูเทพ ง20266 ผ้ามัดย้อม 723 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337      
35 49156 ด.ญ. พิชชานันท์ ไชยวังราษฎร์ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
36 49158 ด.ญ. รวิภา กาวาท ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156      
37 49159 ด.ญ. รัตนาพร เทพบุญยืน ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744            
38 49160 ด.ญ. รุ่งเรือง อิ่นคำ ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337      
39 49405 ด.ช. ธนทัศน์ มาตั๋น พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742
40 49406 ด.ช. กัลป์ชัย โยทะกา พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
41 49407 ด.ช. อชิรวัชร์ ชื่องาม พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
42 49414 ด.ญ. กมลชนก ใจยา ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
43 49415 ด.ช. ธรณีธันย์ ตัวจริง ง20274 งานใบตอง 731 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
44 49421 ด.ช. อาคิรา คนกล้า ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742 ง20293 งานห้องสมุด1 732