โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  7

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 49701 ด.ช. จิรพัฒน์ อัศวะสัย ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
2 49702 ด.ช. จิรัฏฐ์ อินทร์ต๊ะสืบ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718      
3 49703 ด.ช. ฉัตรดนัย บุญอธึก พ20207 ฟุตบอล 551 จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 พ20203 เปตอง 506
4 49704 ด.ช. ชนะชล ปัญญาคำ อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
5 49705 ด.ช. ชัชฌานนท์ ธีระศักดิ์คชา ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
6 49706 ด.ช. ชิติกร ต้อนรับ ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 610 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
7 49707 ด.ช. ชิษณุชา ดีคำวงค์ ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
8 49708 ด.ช. ณัฏฐภัทร รินทร์แก้ว จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861 ง20237 เขียนแบบ1 735      
9 49709 ด.ช. ณัฐชนน อินต๊ะขัน ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ง20237 เขียนแบบ1 735      
10 49710 ด.ช. ณัฐพัชร์ เครือแปง พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
11 49711 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ธนาเศรษฐอังกูล ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
12 49712 ด.ช. ธนดล หอมนิยม ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
13 49713 ด.ช. นภัส พลอยเจิมศรี ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
14 49714 ด.ช. ปัญญาพล สุดประเสริฐ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
15 49715 ด.ช. พัทธดนย์ พิยะเดช ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551
16 49716 ด.ช. พีรพัฒน์ อุปปัญญา                  
17 49717 ด.ช. วีรภัทร์ จอมใจ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
18 49718 ด.ช. ศรัณธร ศิริธร ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
19 49719 ด.ช. ศิรสิทธิ์ ศรีใจวงศ์ ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
20 49720 ด.ช. สิปปภาส ฟูฝั้น ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
21 49721 ด.ช. สิริราช องอาจ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823      
22 49722 ด.ช. สุวิจักขณ์ เดชไชยพงศ์ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
23 49723 ด.ช. อรรถพันธ์ ชงโคสันติสุข ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
24 49724 ด.ญ. กชกร ยาสมร จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 ง20237 เขียนแบบ1 735      
25 49725 ด.ญ. กมลลักษณ์ ลีสุขสาม ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
26 49726 ด.ญ. กัญญาวีร์ คำสินธ์ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
27 49727 ด.ญ. กัญภาภัค เอสุจินต์ อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606      
28 49728 ด.ญ. กัลป์ เกียรติศิลป์ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
29 49729 ด.ญ. กุลธิดา วงศ์แก้ว ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 610      
30 49730 ด.ญ. เขมสุฎา พิศาลรุ่งโรจน์ อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
31 49731 ด.ญ. จิดาภา วงศ์เขียวถา ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651      
32 49732 ด.ญ. ชัญญาดา สุขพี้ ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
33 49733 ด.ญ. ณัฐณิชา กระจ่างฉาย อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
34 49734 ด.ญ. ณัฐภรณ์ เจริญสุข ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
35 49735 ด.ญ. ดลฤทัย จิตธำรงสิริกุล ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 610      
36 49736 ด.ญ. นภัสสินี ทองคำฟู จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 610      
37 49737 ด.ญ. ปานชนก เมืองมา ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
38 49738 ด.ญ. ปาริชาติ จันทร์คำ จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812            
39 49739 ด.ญ. พรญาณี คุ้มทรัพย์ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
40 49740 ด.ญ. พลอยชยา พงษ์มณี อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
41 49741 ด.ญ. พิชญธิดา สมลังกา ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702            
42 49742 ด.ญ. พิชญ์สินี พุ่มน้อย ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702
43 49743 ด.ญ. ละอองฟ้า วังซ้าย ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
44 49744 ด.ญ. วิภาภรณ์ ฝั้นแก้ว ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655            
45 49745 ด.ญ. สุลักษ์ศิกา หอมแก่นจันทร์ ง20293 งานห้องสมุด1 732 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305