โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  6

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 49656 ด.ช. ฆัมพล แป้นน้อย พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 ง20237 เขียนแบบ1 735
2 49657 ด.ช. จิรวัฒน์ วังวีระนุสรณ์ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
3 49658 ด.ช. จิรายุ ภู่พิพัฒน์กูล ง20237 เขียนแบบ1 735 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606      
4 49659 ด.ช. ชุติพนธ์ จุมปาลี ง20237 เขียนแบบ1 735 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
5 49660 ด.ช. ณัญฐกรณ์ ดอนสินบูรณ์ ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606 ง20237 เขียนแบบ1 735      
6 49661 ด.ช. ณัฐกรณ์ เชาวลิตวงศ์ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
7 49662 ด.ช. ณัฐภัทร นวลปา พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808
8 49663 ด.ช. เดชพนต์ วงศ์พานิช ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
9 49664 ด.ช. ธนากร สุวงศ์เครือ ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
10 49665 ด.ช. ธีร์ ศรีอิ่นแก้ว ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
11 49666 ด.ช. นรารัตน์ อยู่รักญาติ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
12 49667 ด.ช. บัณฑิตณรงค์ ปวงคำ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
13 49668 ด.ช. ปรีดียาธร ผลดี ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606      
14 49669 ด.ช. ปัณณทัต ธรรมปัญญากูล อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
15 49670 ด.ช. เมธัส สุขคำภา ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
16 49671 ด.ช. รฐนนท์ ลิลา อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
17 49672 ด.ช. วุฒิชัย ปัญญามา ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
18 49673 ด.ช. สิงหเดช แสนวงค์คำ พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0
19 49674 ด.ช. สิทธิธากรณ์ ปวงคำ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329      
20 49675 ด.ช. โสภณ นามวงศ์ จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20203 เปตอง 506
21 49676 ด.ช. อชิระ ธีรวัฒน์วาที ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ง20237 เขียนแบบ1 735      
22 49677 ด.ช. อดิเทพ แก้วชุ่ม พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717
23 49678 ด.ช. อภิวิชญ์ เวียงไชย ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609      
24 49679 ด.ญ. กัญญาพัชร ปาแสง ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
25 49680 ด.ญ. กานต์ธีรา วาละ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
26 49681 ด.ญ. เกตน์สิริ ไม้ประดิษฐ์ ง20237 เขียนแบบ1 735 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
27 49682 ด.ญ. จิรัชยา มีใจวงค์ จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609      
28 49683 ด.ญ. จิรัชยา ชมภูบุตร ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651      
29 49684 ด.ญ. จุฑามณี แก้วลือ ง20237 เขียนแบบ1 735 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
30 49685 ด.ญ. ชนันต์ญา สมจันทร์ตา ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
31 49686 ด.ญ. ชัญญา เล็กกำแหง ง20237 เขียนแบบ1 735 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
32 49687 ด.ญ. ณฐกมล สีชมภู ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
33 49688 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ ไชยองค์การ ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609      
34 49689 ด.ญ. ณัฐจิรา ศรีชัยตัน อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
35 49690 ด.ญ. ธัญญ์รัศม์ มีชั้น อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
36 49691 ด.ญ. ธารมิกา พรหมเผ่า ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
37 49692 ด.ญ. นภัทรชา จุไร อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
38 49693 ด.ญ. พรสิริ บุญมาอูป อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
39 49694 ด.ญ. พิชาพร กล้าทำ ง20237 เขียนแบบ1 735 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
40 49695 ด.ญ. วนคีตานันท์ ปุกคำ อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503      
41 49696 ด.ญ. วริสรา รุ่งเลิศธนกิจ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
42 49697 ด.ญ. วิชญาพร จันทร์พุฒ ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655 ง20237 เขียนแบบ1 735      
43 49698 ด.ญ. เวธิกา หารอาจ ง20293 งานห้องสมุด1 732 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
44 49699 ด.ญ. สไบทอง ทิพจร ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460            
45 49700 ด.ญ. อติกานต์ ปีบ้านใหม่ ง20293 งานห้องสมุด1 732 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460