โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  4

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 49566 ด.ช. แทนคุณ เตชะวงค์ พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746
2 49567 ด.ช. ธนภัทร ยาสมร อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305      
3 49568 ด.ช. ธนภัทร ปิงแก้ว ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
4 49569 ด.ช. ธรรมรัตน์ ภิญโญ ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304      
5 49570 ด.ช. ธราเทพ เเสวงผล ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
6 49571 ด.ช. นันทวัฒน์ จำเริญทิพย์ ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651      
7 49572 ด.ช. เนตินัฐ อินทนิล อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
8 49573 ด.ช. บดินทร์ อินทรบุรี อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
9 49574 ด.ช. เป็นหนึ่ง ทาสุรินทร์ จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329      
10 49575 ด.ช. พัฒนินท์ เหลี่ยมพงศาพุทธิ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
11 49576 ด.ช. พัทธดนย์ ทำอินแก้ว ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
12 49577 ด.ช. พีร์นิธิ ก๋าจารี อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
13 49578 ด.ช. รุจิภาส ปาต๊ะวงศ์ ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
14 49579 ด.ช. วชรพงษ์ ไชยพรหม อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
15 49580 ด.ช. วชิรวิทย์ ณ ลำปาง ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
16 49581 ด.ช. วทันย์ อัครอธิมาตร อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
17 49582 ด.ช. สรสิช เติมขจรกิจ ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
18 49583 ด.ช. สุทินวัฒน์ จันทรวรเชตต์ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
19 49584 ด.ช. สุวภัทร นามคำ อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
20 49585 ด.ช. อโณทัย เรียบรับ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
21 49586 ด.ญ. กันต์ฤทัย บุญเกิด ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 610      
22 49587 ด.ญ. กัลยกร เกาะกากลาง ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503      
23 49588 ด.ญ. จิรวรรณ หวานเเหลม อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823      
24 49589 ด.ญ. จิรัชยา วงศ์นาค ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
25 49590 ด.ญ. ชนิกานต์ ชุ่มเชื้อ ง20293 งานห้องสมุด1 732 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
26 49591 ด.ญ. ญาณาภา จันทร์จ๋าง ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
27 49592 ด.ญ. ญาดา อินนาค ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
28 49593 ด.ญ. ญาสุมินทร์ อ้อยกลาง ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
29 49594 ด.ญ. ณปภาพร ขัดแข็งแรง ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304      
30 49595 ด.ญ. ณัฐวดี วินทะชัย ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
31 49596 ด.ญ. ถลัชนันท์ บุญสมปาน ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
32 49597 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เหลืองอ่อน อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861      
33 49598 ด.ญ. ธัญวรัตน์ ใจงาม ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718      
34 49599 ด.ญ. ประเสริฐศรี ประเสริฐ อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329      
35 49600 ด.ญ. ปริยาภัทร ศรีปรัชญ์ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861      
36 49601 ด.ญ. ปาณิศา ทองคำมา อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812      
37 49602 ด.ญ. พรรณพร บุญยู่ฮง ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606      
38 49603 ด.ญ. แพรวารินทร์ แผ่นคำ อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
39 49604 ด.ญ. วรัทยา แลใจ จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
40 49605 ด.ญ. ศิริรัศมิ์ เจริญแสนสุข ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
41 49606 ด.ญ. สราลี สิริวงศ์เครือ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
42 49607 ด.ญ. สุกฤตา วงค์ชมภู ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717      
43 49608 ด.ญ. อชิมา ภูวเศรษฐ ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
44 49609 ด.ญ. อรวรา แสนบัวผัน อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861      
45 49610 ด.ญ. อริสรา ใจหาญ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808