โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  14

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 50016 ด.ช. กฤตเมธ ปันทะรส ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744            
2 50017 ด.ช. กานต์ อุดเอ้ย ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309            
3 50018 ด.ช. ณวัฒน์ เรืองเดชาวิวัฒน์ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305            
4 50019 ด.ช. ณัฐพัชร์ เชื้อกิตติศักดิ์ ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309            
5 50020 ด.ช. ตะวัน หล้าสมศรี ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744            
6 50021 ด.ช. เตชินท์ ศรีบุรุษ ง20237 เขียนแบบ1 735            
7 50022 ด.ช. ธนกฤต ธิยาว อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811            
8 50023 ด.ช. ธีรพงศ์ รัชดาพันธ์เรือง ง20237 เขียนแบบ1 735            
9 50024 ด.ช. นิรวิทธ์ พวงเรือนแก้ว ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309            
10 50025 ด.ช. บุญญฤทธิ์ งามขำ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0            
11 50026 ด.ช. เปี่ยมภัทร สันชุมภู อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811            
12 50027 ด.ช. พงศ์พล อินต๊ะวงค์ ง20237 เขียนแบบ1 735            
13 50028 ด.ช. พีรวัสฐ์ พละศักดิ์ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609            
14 50029 ด.ช. ภาณุวิชญ์ ศรีโรจนกุล ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744            
15 50030 ด.ช. ศิระ บู่แย้ม ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609            
16 50031 ด.ช. ศิวัฒม์ วงค์ธิดา อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811            
17 50032 ด.ช. สิริวรภูมิ ใหม่ขันท์ อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823            
18 50033 ด.ช. สุกฤษฏิ์ วงค์อ๊อด ง20237 เขียนแบบ1 735            
19 50034 ด.ช. อัครวัฒน์ พงษ์พิสุทธินันท์ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702            
20 50035 ด.ญ. ฉวีรัตน์ โนใจปิง ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429            
21 50036 ด.ญ. ชนิดาภา ยอดยิ่ง ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756            
22 50037 ด.ญ. ฐิตาภรณ์ เรือนนะการ อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823            
23 50038 ด.ญ. ณัฐนันท์ กันทา อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834            
24 50039 ด.ญ. ธนัชพร สันตกิจ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
25 50040 ด.ญ. ธนิสรา คำมีอ้าย จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861            
26 50041 ด.ญ. นภัทร ทองอุปการ อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811            
27 50042 ด.ญ. นิรนุช วงศ์เขียว ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429            
28 50043 ด.ญ. ปราณปริยา มงคลคลี ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
29 50044 ด.ญ. พีรญา วังชัย อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834            
30 50045 ด.ญ. รตี ตุ่นสีใส                  
31 50046 ด.ญ. วรินยุพา ชิวหรัตน์ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609            
32 50047 ด.ญ. วริศรา ปามา ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655            
33 50048 ด.ญ. ศิรดา เทพแปง อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811            
34 50049 ด.ญ. ศุภัคชญาภรณ์ ต๊ะใจ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0            
35 50050 ด.ญ. อรจิรา ศิลประเสริฐ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
36 50051 ด.ญ. อัญชิสา เตชะวงศ์ ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655