โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  13

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 49971 ด.ช. กัณฑ์อเนก จันทร์มณี ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
2 49972 ด.ช. กันตพงศ์ ชาญชัยวีระพันธ์ ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
3 49973 ด.ช. ชัชชนน มณีไชย ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503            
4 49974 ด.ช. ไชยมงคล ไชยาวุฒิ อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804            
5 49975 ด.ช. ณัชพล แสงเมือง ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155            
6 49976 ด.ช. ณัฐภัทร ชนะเมืองคล จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
7 49977 ด.ช. ต่อตระกูล ศิริวงค์ ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
8 49978 ด.ช. ทักษดนย์ จิรัฐิตินันท์ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305      
9 49979 ด.ช. ไทรัฐ สัตย์จริง ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
10 49980 ด.ช. นาราวินท์ ชนะเจิดจรรย์ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329      
11 49981 ด.ช. ประพฤกษ์ คำพันธ์ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
12 49982 ด.ช. ลัทธพล กรรเชียง ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 610 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
13 49983 ด.ช. วทัญญู ยะเรือนงาม พ20203 เปตอง 506 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 พ20207 ฟุตบอล 551
14 49984 ด.ช. วรากร วงค์พรหมสาย ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503      
15 49985 ด.ช. วรุตม์ พรมวัง ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718            
16 49986 ด.ช. วสุวิท สาระวันท์ ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823      
17 49987 ด.ช. วิศาลย์ศักดิ์ ไชยมงคล ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 พ20207 ฟุตบอล 551      
18 49988 ด.ช. วีรพจน์ วงศ์มณี อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
19 49989 ด.ช. ศิรวิทย์ บุญเรือง พ20207 ฟุตบอล 551 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
20 49990 ด.ช. ศุภวิชญ์ ทาสิทธิ์ พ20207 ฟุตบอล 551 พ20203 เปตอง 506 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804
21 49991 ด.ช. ศุภวิชญ์ เวียงนาค พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 พ20203 เปตอง 506
22 49992 ด.ช. สัณห์ศรุต วีระพิทักษ์กุล ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
23 49993 ด.ญ. กรชวัล แก้วคำปา อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
24 49994 ด.ญ. กุญญาพัฒน์ แปงสนิท ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
25 49995 ด.ญ. เกวลินย์ มาลัย ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
26 49996 ด.ญ. จิรัชญา แก้วร่วมวงค์ ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609      
27 49997 ด.ญ. ณัฐชยา ยศข่าย ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651 ง20237 เขียนแบบ1 735      
28 49998 ด.ญ. ณิชมน สุวรรณเรือง อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861      
29 49999 ด.ญ. ทองณัฐฐา ศิริภากรกาญจน์ ง20237 เขียนแบบ1 735 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
30 50000 ด.ญ. ธนภรณ์ เพ็ชรตาบุตร ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
31 50001 ด.ญ. นพธีรา สิงห์ขร ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651            
32 50002 ด.ญ. บัณฑิตา จันทร์ประเสริฐ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606      
33 50003 ด.ญ. บุญญาพร แก้วใจบุญ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
34 50004 ด.ญ. ปฐมาวดี โพธิ์ทอง ง20293 งานห้องสมุด1 732 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
35 50005 ด.ญ. พัณณิตา สุวรรณโน ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606 ง20237 เขียนแบบ1 735      
36 50006 ด.ญ. รัมภาพร ขาวอ่อน ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717      
37 50007 ด.ญ. วรัชยา สกุลไทย ง20293 งานห้องสมุด1 732 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
38 50008 ด.ญ. วรัญญา วันใจ                  
39 50009 ด.ญ. ศรัญญา อินทะปัด ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651 ง20237 เขียนแบบ1 735      
40 50010 ด.ญ. ศศิวิมล บรรเลงกิจ ง20237 เขียนแบบ1 735 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
41 50011 ด.ญ. ศุภณิชา ขจรประภาสันต์ จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304      
42 50012 ด.ญ. ศุภาวิชญ์ บูรพา ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 610 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
43 50013 ด.ญ. สุชาวดี ทองภักดี ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
44 50014 ด.ญ. อนัญญา เมืองแก้ว ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
45 50015 ด.ญ. อรรัมภา บุลยเลิศ อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155