โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  12

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 49926 ด.ช. ณภัค เยาวสิทธิกร ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
2 49927 ด.ช. ทักษดนย์ คนฟู ง20293 งานห้องสมุด1 732 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305      
3 49928 ด.ช. ธนกฤต เศรษฐอรวรรณ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
4 49929 ด.ช. ธนภัทร อมรปิยะกิจ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606      
5 49930 ด.ช. ธเนศวร ปีบ้านใหม่ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
6 49931 ด.ช. ปรีดียาพงศ์ กองพรหม ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
7 49932 ด.ช. พชร เพียรดี อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
8 49933 ด.ช. พสธร เจียรพินิจนันท์ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861      
9 49934 ด.ช. พันกร ณ น่าน ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651      
10 49935 ด.ช. พิภู แก้ววงค์ ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
11 49936 ด.ช. พีรพัฒน์ เครือคำน้อย จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551
12 49937 ด.ช. ฟ้าใหม่ ยอดคำ ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
13 49938 ด.ช. ภูรินาท สงสาร ง20237 เขียนแบบ1 735 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
14 49939 ด.ช. วรัญชิต วรรณเลิศ ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
15 49940 ด.ช. วีรภัทร ยศสมแสน พ20207 ฟุตบอล 551 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 พ20213 ฟุตซอล 551
16 49941 ด.ช. ศิวกร ฝั้นจักสาย ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
17 49942 ด.ช. เศรษฐพงศ์ ดวงแก้ว ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
18 49943 ด.ช. สรวิชญ์ เถินบุรินทร์ พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612
19 49944 ด.ช. สิรวิชญ์ ใจวุฒิ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503      
20 49945 ด.ช. อธิวัฒน์ นนท์เดชกูล ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
21 49946 ด.ช. อนุชิต วงค์จักร์คำ ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
22 49947 ด.ช. อภิรักษ์ กันเอ้ย ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823      
23 49948 ด.ญ. กชกร เวชกร อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843 จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812      
24 49949 ด.ญ. กนกวรรณ กมลโรจนวงศ์ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
25 49950 ด.ญ. กรวรรณ ฟองคำ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ง20237 เขียนแบบ1 735      
26 49951 ด.ญ. กิตติมา แก้วมะโน ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609      
27 49952 ด.ญ. กิตติมา ก้านชมภู ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812      
28 49953 ด.ญ. กุลธิดา ประเสริฐวัฒน์ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
29 49954 ด.ญ. ชนากานต์ สมงาม ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718      
30 49955 ด.ญ. นพพะจิรา อัชวงศ์ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
31 49956 ด.ญ. นันทิชา มาละเงิน ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ง20237 เขียนแบบ1 735      
32 49957 ด.ญ. ปวริศา คันธะชุมภู อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
33 49958 ด.ญ. ปุณิกา เกตุวงษ์ ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
34 49959 ด.ญ. พรรณพนัช ประพันธ์ปรีชา จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304      
35 49960 ด.ญ. พลอยรดา จันทร์ประภาภรณ์ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
36 49961 ด.ญ. พิมลสิริ นำมา ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
37 49962 ด.ญ. เพรียงรดา เทวิละ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
38 49963 ด.ญ. ภคพร สมศรี อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609      
39 49964 ด.ญ. มณีรัตน์ ขันแก้ว อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
40 49965 ด.ญ. ลักษิกา กาตาสาย ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812      
41 49966 ด.ญ. วรัชญาภรณ์ ยศสมสาย อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
42 49967 ด.ญ. สทินา รสกลิ่นกันทา อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
43 49968 ด.ญ. อภิชญา แก้วบุญเรือง อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
44 49969 ด.ญ. อรรัมภา สาคร อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
45 49970 ด.ญ. อัญชลี น้อยจันทร์ ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811