โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  10

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 49836 ด.ช. กตัญญู มากมี อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
2 49837 ด.ช. ครองสิริ ทิพย์มณฑา ง20237 เขียนแบบ1 735 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
3 49838 ด.ช. จตุธรรม ปาสิงห์ ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 610 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
4 49839 ด.ช. ฉลองสิริ แลวริด อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
5 49840 ด.ช. เฉลิมเกียรติ กัน ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155 พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551
6 49841 ด.ช. ชยพล ทรัพย์ธัญนพ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
7 49842 ด.ช. ณรงศักดิ์ ฉัตรดี พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460
8 49843 ด.ช. ทยากร ตากาบุตร ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
9 49844 ด.ช. ธนกร ของเดิม ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 610 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
10 49845 ด.ช. ธนศักดิ์ กิตติธรากูล พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460
11 49846 ด.ช. นพณัฐ ก๋าใจ ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
12 49847 ด.ช. นารา ฟองแก้วงาม ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
13 49848 ด.ช. ปุณพจน์ เอื้อเฟื้อ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
14 49849 ด.ช. พลกฤต เป็นมูลยิ่ง ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 ง20237 เขียนแบบ1 735      
15 49850 ด.ช. ภรภัทร ฉายรังษี ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20203 เปตอง 506
16 49851 ด.ช. ภีรภูมิ ลำปน ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
17 49852 ด.ช. ภูริต ศรีทะโร ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
18 49853 ด.ช. วรพล ยะเปียง ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
19 49854 ด.ช. ศรัณศักดิ์ ต๊ะสุทา ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
20 49855 ด.ช. ศุภเศรษฐ์ สุวรรณชีวะศิริ ง20237 เขียนแบบ1 735 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651      
21 49856 ด.ช. อติวัณณ์ เสรารัตน์ ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 พ20207 ฟุตบอล 551      
22 49857 ด.ช. อนุกูล สามารถ ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503            
23 49858 ด.ช. อุกฤษฎ์ บุญลิถาน ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718      
24 49859 ด.ญ. กัญญาภัทร ฟูใจ ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609      
25 49860 ด.ญ. กัญติมา ปันตา ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
26 49861 ด.ญ. คัมภีรดา คำตุ้ยเชื้อ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651      
27 49862 ด.ญ. จุฑาทิพย์ ชัยประสิทธิกุล จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812            
28 49863 ด.ช.. สัฏฐี ทำทอง พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612
29 49864 ด.ญ. ธนวรรณ มาทา ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
30 49865 ด.ญ. ธนัชพร ม่วงมี ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
31 49866 ด.ญ. ธนันญา แสนหมื่น ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718      
32 49867 ด.ญ. ธัญชนก จันทะวงศ์ ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
33 49868 ด.ญ. นวพร ไชยเตกุล ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
34 49869 ด.ญ. ปนัสยา มีใจวงค์ อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
35 49870 ด.ญ. ปภาวรินทร์ มงคล ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ง20237 เขียนแบบ1 735      
36 49871 ด.ญ. ปุณณดา ตรงปัญญาโชติ ง20293 งานห้องสมุด1 732 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304      
37 49872 ด.ญ. พริษฐ์ธาดา ยศทองงาม จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812            
38 49873 ด.ญ. พิชญาภรณ์ โนใจปิง ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
39 49874 ด.ญ. พิมพ์ชนก เครือใจยา ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609      
40 49875 ด.ญ. รังสิยา สันติรังสิมันตุ์ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812      
41 49876 ด.ญ. วรภัทร ผลประโยชน์ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
42 49877 ด.ญ. สุวิณ์ชิตา จันทร์อ่อน อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
43 49878 ด.ญ. อภิชญา ราชนำปน ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 610 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
44 49879 ด.ญ. อรชัญญา เกี้ยวสกุลชัย จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
45 49880 ด.ญ. อิสรีย์ พิจารณ์วณิช ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746