โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30913      ชื่อวิชา : Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น)      ห้องเรียน : ศูนย์คณิตศาสตร์      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46298   น.ส. วาริศา อุปนันท์ 5 9 Tue, 14 May 2019 10:03:39 +0700
2 46345   น.ส. ณิชกานต์ ตันจันทร์กูล 5 9 Tue, 14 May 2019 14:11:13 +0700
3 46439   น.ส. ณัฐณิชา แก้วปัญญา 5 9 Tue, 14 May 2019 11:48:45 +0700
4 47103   นาย วิชญ์ภาส จันสด 4 9 Tue, 14 May 2019 16:01:35 +0700
5 47128   น.ส. ศตพร คำใจ 4 9 Tue, 14 May 2019 14:00:43 +0700
6 47142   นาย ณฐภัทร สูงงาม 4 9 Tue, 14 May 2019 14:07:34 +0700
7 47163   น.ส. ณัฐธิดา เสรีกุลวิเวทย์ 4 9 Tue, 14 May 2019 13:55:37 +0700
8 47174   น.ส. วิรัญพัชร หน้านวล 4 9 Tue, 14 May 2019 13:54:46 +0700
9 47256   น.ส. ธนพร แก้ววิมล 4 9 Tue, 14 May 2019 14:00:12 +0700
10 47265   น.ส. พลอยไพลิน อินต๊ะคำเครือ 4 9 Tue, 14 May 2019 13:57:14 +0700
11 47268   น.ส. ภัทรภร กันทวงศ์ 4 9 Tue, 14 May 2019 13:59:13 +0700
12 47377   นาย วิชญ์พล จันสด 4 9 Tue, 14 May 2019 16:02:13 +0700
13 47484   น.ส. พราวชมพู ดอนสมพงษ์ 4 9 Tue, 14 May 2019 13:56:08 +0700
14 47536   น.ส. อุรวดี ดอนกิจภัย 4 9 Tue, 14 May 2019 13:57:21 +0700
15 47669   นาย จีรภัทร เขียวปิง 4 9 Tue, 14 May 2019 14:10:06 +0700
16 47674   นาย ธนวัฒน์ วรรณารักษ์ 4 9 Tue, 14 May 2019 14:08:46 +0700
17 47692   น.ส. ณัฏฐณิชา สิทธิ 4 9 Tue, 14 May 2019 14:03:11 +0700
18 47696   น.ส. พิมพ์มาดา ศรีคำวัง 4 9 Tue, 14 May 2019 14:01:33 +0700
19 47745   นาย ณฐกร ธรรมลักษมี 4 9 Tue, 14 May 2019 14:44:21 +0700
20 49353   น.ส. นันฐกานต์ เขียวติ๊บ 5 9 Tue, 14 May 2019 13:16:12 +0700
21 49355   น.ส. ฉัตรชฎา แปงฝั้น 5 9 Tue, 14 May 2019 13:17:35 +0700
22 49356   น.ส. รัตตินันท์ ปัญญาวรรณ 5 9 Tue, 14 May 2019 13:23:36 +0700
23 50159   นาย กรฤทธิ์ ปั้นนพศรี 4 9 Tue, 14 May 2019 14:07:44 +0700
24 50160   นาย กฤษนัส วงค์อ๊อด 4 9 Tue, 14 May 2019 14:09:49 +0700
25 50161   นาย ชิติภัทธ์ ตาใจ 4 9 Tue, 14 May 2019 15:16:20 +0700
26 50162   นาย ธนัช ผัดอิ่นแก้ว 4 9 Tue, 14 May 2019 14:09:40 +0700
27 50163   นาย ภาคิณ คูณทวี 4 9 Tue, 14 May 2019 14:07:41 +0700
28 50164   น.ส. กัญญณัช กลิ่นเดช 4 9 Tue, 14 May 2019 15:15:12 +0700
29 50165   น.ส. กุลนาถ สลีวงศ์ 4 9 Tue, 14 May 2019 14:10:17 +0700
30 50166   น.ส. นภาพร ถาคุณ 4 9 Tue, 14 May 2019 14:06:41 +0700
31 50167   น.ส. พิมพกานต์ ไชยวังราษฎร์ 4 9 Tue, 14 May 2019 13:56:14 +0700
32 50168   น.ส. พิมพ์วรีย์ ลัมมะวิไชย 4 9 Tue, 14 May 2019 14:07:21 +0700