โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30911      ชื่อวิชา : พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6      ห้องเรียน :      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47191   นาย ภูผา ตัญจนะ 4 4 Tue, 14 May 2019 15:10:30 +0700
2 47522   น.ส. ธัญชนิต รักฝูง 4 3 Tue, 14 May 2019 16:08:28 +0700
3 47523   น.ส. เบญจพร ข้อทน 4 3 Tue, 14 May 2019 16:08:28 +0700
4 47529   น.ส. มาติกา ปีบ้านใหม่ 4 4 Tue, 14 May 2019 15:22:20 +0700
5 47533   น.ส. วาสินี สมบูรณ์ 4 2 Tue, 14 May 2019 15:24:30 +0700
6 47720   น.ส. ฐิตาพร เถาจันทร์ต๊ะ 4 1 Tue, 14 May 2019 14:10:15 +0700
7 49313   น.ส. เมลดา ไชยมงคล 5 3 Tue, 14 May 2019 12:29:15 +0700
8 49360   น.ส. ภิญญดา วัฒนวาณิชย์ 5 3 Tue, 14 May 2019 09:32:59 +0700
9 49412   น.ส. พรปวีณ์ ฐิติชัยวรภัทร 5 15 Tue, 14 May 2019 12:27:35 +0700