โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30911      ชื่อวิชา : ปริศนาอักษรไขว้      ห้องเรียน : 737      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45571   น.ส. ธนภรณ์ เสนาธรรม 6 3 Tue, 14 May 2019 09:11:25 +0700
2 45580   น.ส. ภาลินี มะโนคำ 6 5 Tue, 14 May 2019 09:33:53 +0700
3 45810   น.ส. ประภัสสร แลสันกลาง 6 3 Tue, 14 May 2019 09:08:59 +0700
4 45990   น.ส. จุฑามณี พงศ์พันธ์งาม 6 3 Tue, 14 May 2019 09:10:32 +0700
5 46342   น.ส. ฐิติชญา ศรีวิลัยนุรักษ์ 5 2 Tue, 14 May 2019 09:05:19 +0700
6 46408   น.ส. อรณิชา ไพกุมภัณฑ์ 5 2 Tue, 14 May 2019 09:14:03 +0700
7 46480   นาย สหัสวัต สุมนต์ธรรมกุล 5 14 Tue, 14 May 2019 10:28:46 +0700
8 46482   นาย อัฐชัย ศิรินัน 5 3 Tue, 14 May 2019 09:34:12 +0700
9 46550   น.ส. ศิรมณี อินพิรุด 5 2 Tue, 14 May 2019 09:04:28 +0700
10 46661   นาย รวิศ เฉิน 5 15 Tue, 14 May 2019 09:15:26 +0700
11 46662   นาย รัตนพงษ์ หาขาย 5 12 Tue, 14 May 2019 09:29:06 +0700
12 46863   น.ส. ธนาพร คุมพล 5 2 Tue, 14 May 2019 09:09:29 +0700
13 47346   น.ส. บุณยานุช อุ่นม่อน 4 5 Tue, 14 May 2019 14:00:15 +0700
14 47654   น.ส. ณัฐรัตน์ วิทยาอนุรักษ์ 4 15 Thu, 30 May 2019 16:21:44 +0700
15 47658   น.ส. นุสบา ไชยมงคล 4 11 Thu, 30 May 2019 16:21:56 +0700
16 47660   น.ส. พรรษา เทือกไชยคำ 4 5 Tue, 14 May 2019 14:00:12 +0700
17 47663   น.ส. พีรยา กาญจนสงฆ์ 4 15 Thu, 30 May 2019 16:21:42 +0700
18 47701   น.ส. สิปาง เจียรจินดา 4 10 Tue, 14 May 2019 13:54:20 +0700