โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30911      ชื่อวิชา : ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6      ห้องเรียน : 724      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45581   น.ส. รมิตา นิรมิตเจียรพันธุ์ 6 5 Tue, 14 May 2019 09:01:22 +0700
2 45626   น.ส. วิลาสินี สีแจ่ม 6 3 Tue, 14 May 2019 09:09:28 +0700
3 45667   น.ส. พัชราภรณ์ พรมอินถา 6 14 Tue, 14 May 2019 09:09:26 +0700
4 45670   น.ส. เมฌญา จันอินตา 6 14 Tue, 14 May 2019 09:03:37 +0700
5 45678   น.ส. สุรธัญ อึ้งตระกูล 6 15 Tue, 14 May 2019 09:05:19 +0700
6 45847   น.ส. กนิษฐา ไวยดารา 6 14 Tue, 14 May 2019 09:03:14 +0700
7 45848   น.ส. กนิษฐา อินทรกำแหง 6 14 Tue, 14 May 2019 09:03:42 +0700
8 45861   น.ส. พิชญภา แปดนัด 6 12 Tue, 14 May 2019 09:09:32 +0700
9 45867   น.ส. สุรัมภา ตาให้ 6 14 Tue, 14 May 2019 09:04:20 +0700
10 45994   น.ส. ทิพยรัตน์ จินะการ 6 12 Tue, 14 May 2019 09:07:45 +0700
11 46002   น.ส. เมธาวี จันทร์ต๊ะวงค์ 6 12 Tue, 14 May 2019 09:05:02 +0700
12 46007   น.ส. อภิชญา  พิมสาร 6 12 Tue, 14 May 2019 09:11:18 +0700
13 46009   น.ส. อรัชพร ขาวอ่อน 6 10 Tue, 14 May 2019 09:02:11 +0700
14 46093   น.ส. รติยา สมเปิง 6 15 Tue, 14 May 2019 09:02:34 +0700
15 46100   น.ส. วริศรา ใจบุญ 6 12 Tue, 14 May 2019 09:06:15 +0700
16 48522   น.ส. ศรัญยา เครือยศ 6 3 Tue, 14 May 2019 09:10:27 +0700