โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30911      ชื่อวิชา : ภาษาล้านนา (คำเมือง)      ห้องเรียน : 725      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47159   น.ส. ชุติมณฑน์ ติ๊บศรี 4 3 Tue, 14 May 2019 14:11:10 +0700
2 47161   น.ส. ญาณิศา แยบคาย 4 3 Tue, 14 May 2019 14:12:04 +0700
3 47368   นาย ทิวไม้ วงค์บุญเรือง 4 14 Tue, 14 May 2019 14:10:45 +0700
4 47559   น.ส. จิรัชญา วงค์คำลือ 4 15 Tue, 14 May 2019 14:05:08 +0700
5 47562   น.ส. ชลิตดา ปินตา 4 15 Tue, 14 May 2019 14:00:41 +0700
6 47568   น.ส. นันทนา ปราบพุทจา 4 3 Tue, 14 May 2019 14:11:02 +0700
7 48589   น.ส. ณัชชา ญาณะเหล็ก 4 14 Tue, 14 May 2019 14:00:35 +0700
8 50203   น.ส. อาทิตยาพร บุตรศรี 4 15 Tue, 14 May 2019 14:05:06 +0700