โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30911      ชื่อวิชา : ทักษะภาษาไทย      ห้องเรียน : ศูนย์ไทย 1      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46446   น.ส. บุณฑริกา อุ่นม่อน 5 5 Tue, 14 May 2019 09:18:10 +0700
2 46454   น.ส. วริยา แก้วประเทศ 5 10 Tue, 14 May 2019 09:34:34 +0700
3 46459   น.ส. อิสริยาภรณ์ ภาคฤทธิ์ 5 5 Tue, 14 May 2019 16:08:28 +0700
4 46772   น.ส. พัชราภรณ์ ดวงใจ 5 11 Tue, 14 May 2019 09:18:44 +0700
5 46900   น.ส. เกศแก้ว กองทุน 5 5 Tue, 14 May 2019 10:26:10 +0700
6 46908   น.ส. นันท์นภัส ทะปะละ 5 3 Tue, 14 May 2019 10:24:40 +0700
7 47110   น.ส. กฤตลักษณ์ บุญเรือง 4 5 Tue, 14 May 2019 14:01:07 +0700
8 47164   น.ส. ณัทภัค โสภะ 4 1 Tue, 28 May 2019 18:26:30 +0700
9 47169   น.ส. พชรมน ขัดทะเสมา 4 2 Thu, 23 May 2019 11:59:01 +0700
10 47177   น.ส. สราลัญ สุขกรณ์ 4 15 Thu, 23 May 2019 12:28:35 +0700
11 47179   น.ส. อธิชา ชุมภูเขียว 4 2 Thu, 23 May 2019 11:57:58 +0700
12 47354   น.ส. วรัมพร บุญไทย 4 5 Tue, 14 May 2019 14:01:27 +0700
13 47383   น.ส. กนกพลอย อยู่เจริญ 4 2 Tue, 14 May 2019 13:58:31 +0700
14 47393   น.ส. นงนภัส ไชยสาร 4 2 Tue, 14 May 2019 13:56:39 +0700
15 47472   น.ส. จิรัชญา เทพนามวงศ์ 4 14 Tue, 14 May 2019 14:03:35 +0700
16 47478   น.ส. ณัฐริญานันท์ หน่อคำ 4 14 Tue, 14 May 2019 14:06:55 +0700
17 47479   น.ส. ธิษณามดี ตันเรืองชาติ 4 4 Tue, 14 May 2019 18:24:04 +0700
18 47481   น.ส. เบญจพร นันท์ตระกูล 4 14 Tue, 14 May 2019 14:05:11 +0700
19 47481   น.ส. เบญจพร นันท์ตระกูล 4 14 Tue, 14 May 2019 14:04:41 +0700
20 47487   น.ส. แพรพลอย กันทะวงค์ 4 6 Tue, 14 May 2019 18:51:02 +0700
21 47588   นาย ธนัช ก๋าอิน 4 13 Tue, 14 May 2019 15:15:11 +0700
22 47625   นาย กรฤทธิ์ วงศ์วารเตชะ 4 13 Tue, 14 May 2019 15:15:48 +0700
23 47661   น.ส. พัชราทิพย์ เวชประสิทธิ์ 4 14 Tue, 14 May 2019 16:17:26 +0700
24 47753   น.ส. กันติชา คิดอ่าน 4 5 Tue, 14 May 2019 14:16:43 +0700
25 47755   น.ส. ชนัญชิดา ถาแก้ว 4 5 Tue, 14 May 2019 14:01:11 +0700
26 47756   น.ส. ชนากานต์ ชาวดง 4 3 Tue, 28 May 2019 18:25:38 +0700
27 49333   นาย ณัฐภูมิ ปิ่นน้อย 5 15 Tue, 14 May 2019 09:12:07 +0700
28 50119   นาย ปฏิมา เครือฟู 4 2 Thu, 16 May 2019 14:15:52 +0700