โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก33905      ชื่อวิชา : บำเพ็ญประโยชน์ปี 3      ห้องเรียน :      วัน/คาบ : พ6

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45509   น.ส. ฉัตรณภัทร์ ทินอยู่ 6 1 Tue, 14 May 2019 10:07:58 +0700
2 45511   น.ส. ฐิตารีย์ ทิวงศ์ษา 6 1 Tue, 14 May 2019 09:30:18 +0700
3 45513   น.ส. ธัญศิริ ศรีอาวัชนาการ 6 1 Tue, 14 May 2019 09:12:03 +0700
4 45515   น.ส. ปรวีร์ ปั้นเทศ 6 1 Tue, 14 May 2019 09:18:27 +0700
5 45516   น.ส. ปราณปรียา ห่อนบุญเหิม 6 6 Tue, 14 May 2019 09:17:46 +0700
6 45517   น.ส. พนิดา อินต๊ะวัง 6 1 Tue, 14 May 2019 10:21:36 +0700
7 45518   น.ส. พิชชาพร พลนิกร 6 5 Tue, 14 May 2019 10:02:28 +0700
8 45519   น.ส. ภัทรภา วงศ์จา 6 1 Tue, 14 May 2019 11:32:19 +0700
9 45520   น.ส. ภัทรลดา ใจฝั้น 6 1 Tue, 14 May 2019 10:18:04 +0700
10 45521   น.ส. มัชชาวรินทร์ ฉั่วตระกูล 6 4 Tue, 14 May 2019 09:25:32 +0700
11 45522   น.ส. ลายินอู้ - 6 3 Mon, 20 May 2019 22:56:58 +0700
12 45523   น.ส. วริศรา ไชยเรือน 6 1 Tue, 14 May 2019 10:29:34 +0700
13 45533   น.ส. ญาณิกา เสาวภา 6 3 Tue, 14 May 2019 09:05:07 +0700
14 45534   น.ส. ณัฐกานต์ แว่นแก้ว 6 3 Tue, 14 May 2019 10:00:51 +0700
15 45537   น.ส. รัศมีธรรม หนูหล้า 6 14 Tue, 14 May 2019 09:58:34 +0700
16 45558   นาย ศิริมงคล วงค์กุณะ 6 4 Tue, 14 May 2019 09:40:48 +0700
17 45559   น.ส. กนกกาญจน์ ชุมทัพ 6 6 Tue, 14 May 2019 09:08:58 +0700
18 45560   น.ส. กัญญารัตน์ แก้วพิมพ์ 6 2 Tue, 14 May 2019 09:21:03 +0700
19 45561   น.ส. กุลนารี วงศ์ษา 6 3 Tue, 14 May 2019 10:43:23 +0700
20 45562   น.ส. ขวัญจิรา เต็มสวัสดิ์ 6 4 Tue, 14 May 2019 09:31:15 +0700
21 45563   น.ส. จิรัชญา มลิหอม 6 4 Tue, 14 May 2019 10:22:31 +0700
22 45564   น.ส. ชญานิศ พรหมมา 6 2 Tue, 14 May 2019 09:27:16 +0700
23 45565   น.ส. ชนกนันท์ ใจจิต 6 2 Tue, 14 May 2019 09:20:15 +0700
24 45566   น.ส. ชิษณุชา คำอ่อง 6 6 Tue, 14 May 2019 09:06:10 +0700
25 45568   น.ส. ณัชชารมย์ วรารักษ์ 6 8 Tue, 14 May 2019 10:14:45 +0700
26 45569   น.ส. ดาริกา แก้วเมืองมา 6 3 Tue, 14 May 2019 09:42:53 +0700
27 45571   น.ส. ธนภรณ์ เสนาธรรม 6 3 Fri, 17 May 2019 14:48:02 +0700
28 45572   น.ส. ธนัชชา ตื้อยศ 6 5 Tue, 14 May 2019 10:21:57 +0700
29 45573   น.ส. ธัญรดา วงค์ชัยชนะ 6 8 Thu, 23 May 2019 22:09:43 +0700
30 45574   น.ส. ธันยมัย มีลาภ 6 15 Tue, 14 May 2019 09:03:58 +0700
31 45577   น.ส. พิมชนก หลวงชัยสินธุ์ 6 15 Tue, 14 May 2019 09:09:33 +0700
32 45580   น.ส. ภาลินี มะโนคำ 6 5 Tue, 14 May 2019 09:38:19 +0700
33 45581   น.ส. รมิตา นิรมิตเจียรพันธุ์ 6 5 Tue, 14 May 2019 09:05:10 +0700
34 45582   น.ส. อรณิชา นามะสนธิ 6 6 Tue, 14 May 2019 09:32:04 +0700
35 45584   น.ส. วชิราวดี อกกว้าง 6 6 Tue, 14 May 2019 09:31:54 +0700
36 45585   น.ส. ศิโรรัตน์ ใจวรรณะ 6 5 Mon, 20 May 2019 12:21:52 +0700
37 45586   น.ส. อธิติยา สินิทธ์สกุล 6 5 Tue, 14 May 2019 10:14:20 +0700
38 45605   น.ส. กุลธิดา วงศ์ษา 6 2 Tue, 14 May 2019 09:12:15 +0700
39 45606   น.ส. จิรัฐติกาล ใจนันต๊ะ 6 4 Tue, 14 May 2019 10:40:58 +0700
40 45607   น.ส. ชิตชนก แสนละคร 6 5 Tue, 14 May 2019 10:59:31 +0700
41 45609   น.ส. ณัฐนรี สุวรรณพฤกษ์ 6 4 Thu, 16 May 2019 11:16:55 +0700
42 45611   น.ส. ณิชาภา แก้วเมืองมูล 6 2 Tue, 14 May 2019 09:30:52 +0700
43 45614   น.ส. นัฏฐริกา ภู่เจริญ 6 14 Tue, 14 May 2019 09:11:17 +0700
44 45615   น.ส. นัฐนันท์ ขัตินนท์ 6 4 Tue, 14 May 2019 10:25:25 +0700
45 45617   น.ส. นุชจีรา วงศ์ถาติ๊บ 6 5 Tue, 14 May 2019 10:02:19 +0700
46 45618   น.ส. เนื้อน้อง เต่าทอง 6 12 Thu, 16 May 2019 10:43:29 +0700
47 45622   น.ส. พัทธนันท์ พงษ์พูล 6 1 Tue, 14 May 2019 12:40:58 +0700
48 45624   น.ส. ภัสร์ธิดากานต์ จินะการ 6 2 Tue, 14 May 2019 11:42:43 +0700
49 45625   น.ส. แพรทอง วิทิพย์รอด 6 2 Tue, 14 May 2019 09:29:03 +0700
50 45626   น.ส. วิลาสินี สีแจ่ม 6 3 Tue, 14 May 2019 09:13:20 +0700
51 45628   น.ส.  ศิรินทิพย์ วงศ์ปิง 6 8 Tue, 14 May 2019 11:33:14 +0700
52 45629   น.ส. สิริประภา สุภัทร์วัน 6 5 Tue, 14 May 2019 09:04:04 +0700
53 45631   น.ส. อรนภา ศรีกันใจ 6 3 Tue, 14 May 2019 10:05:05 +0700
54 45632   น.ส. อัญชิษฐา ศรีวิลัยนุรักษ์ 6 4 Tue, 14 May 2019 10:46:25 +0700
55 45633   น.ส. เอมิกา มันจันดา 6 2 Tue, 14 May 2019 09:08:01 +0700
56 45640   นาย พฤฒ สุวรรณพิมพ์ 6 4 Tue, 14 May 2019 09:04:03 +0700
57 45640   นาย พฤฒ สุวรรณพิมพ์ 6 4 Tue, 14 May 2019 09:04:09 +0700
58 45653   น.ส. กัณพร เสาจินดารัตน์ 6 6 Tue, 14 May 2019 10:15:00 +0700
59 45654   น.ส. กุลกนิษฐ์ ณรงค์ชัย 6 6 Tue, 14 May 2019 09:12:19 +0700
60 45655   น.ส. จินดารัตน์ ไชยศร 6 4 Tue, 14 May 2019 10:23:59 +0700
61 45656   น.ส. ชนิกา อุ่นตา 6 6 Tue, 14 May 2019 09:09:44 +0700
62 45658   น.ส. ทัตติยา คำพิชัย 6 6 Tue, 14 May 2019 09:21:02 +0700
63 45659   น.ส. ทิพวรรณ ปิยะลังกา 6 13 Tue, 14 May 2019 09:22:38 +0700
64 45660   น.ส. ธนาภรณ์ แปงแก้ว 6 5 Tue, 14 May 2019 18:08:22 +0700
65 45661   น.ส. ธีรภัทร วรรณา 6 13 Tue, 14 May 2019 09:22:46 +0700
66 45662   น.ส. ปทิตตา ทิพย์มณี 6 6 Tue, 14 May 2019 09:18:25 +0700
67 45663   น.ส. ปภาวี กัลปสันติ 6 3 Tue, 14 May 2019 09:15:17 +0700
68 45664   น.ส. ปัณณพร ดอนเมือง 6 6 Tue, 14 May 2019 09:17:52 +0700
69 45665   น.ส. ปาณิศา สว่างปัญญา 6 11 Tue, 14 May 2019 09:55:33 +0700
70 45667   น.ส. พัชราภรณ์ พรมอินถา 6 14 Tue, 14 May 2019 09:09:54 +0700
71 45668   น.ส. ภชสร กิตติไชยากร 6 6 Tue, 14 May 2019 09:03:12 +0700
72 45669   น.ส. ภัคทิรา แก้วร่วมวงศ์ 6 3 Tue, 14 May 2019 09:15:01 +0700
73 45670   น.ส. เมฌญา จันอินตา 6 14 Tue, 14 May 2019 09:08:37 +0700
74 45672   น.ส. ยูกิ เอบิฮาร่า 6 5 Tue, 14 May 2019 09:13:54 +0700
75 45673   น.ส. ลักษิกา จันทร์ต๊ะวงศ์ 6 6 Tue, 14 May 2019 09:19:30 +0700
76 45674   น.ส. วิชญาดา รูปละออ 6 2 Tue, 14 May 2019 09:05:28 +0700
77 45675   น.ส. วิณัฐดา ชิวหรัตน์ 6 10 Tue, 14 May 2019 09:05:59 +0700
78 45676   น.ส. วิมลณัฐ เจนรุ่งโรจน์ 6 6 Tue, 14 May 2019 09:01:37 +0700
79 45677   น.ส. สุภัสสรา ถวิลเวช 6 6 Tue, 14 May 2019 09:20:17 +0700
80 45678   น.ส. สุรธัญ อึ้งตระกูล 6 15 Tue, 14 May 2019 09:06:05 +0700
81 45679   น.ส. สุวิมล มูลเต็ม 6 4 Tue, 14 May 2019 09:12:55 +0700
82 45680   น.ส. หยาดฟ้า วันทะยะ 6 4 Tue, 14 May 2019 09:10:15 +0700
83 45689   นาย ธนาฒย์ วังมูล 6 3 Tue, 14 May 2019 10:40:00 +0700
84 45690   นาย ธรรมนาถ ปันผะสงค์ 6 10 Tue, 14 May 2019 09:06:13 +0700
85 45694   นาย พีรวิชญ์ คำปาเชื้อ 6 12 Tue, 14 May 2019 09:01:27 +0700
86 45707   น.ส. ฐิตารีย์ ปันเงิน 6 15 Tue, 14 May 2019 10:21:29 +0700
87 45708   น.ส. ณภัทร ประทุมวรรณ 6 10 Tue, 14 May 2019 09:35:35 +0700
88 45709   น.ส. ณัฐณิชา ตันจันทร์ 6 12 Tue, 14 May 2019 09:15:46 +0700
89 45710   น.ส. ณัฐพร แก้วสาย 6 13 Tue, 14 May 2019 09:42:06 +0700
90 45712   น.ส. นงนภัส บุญเฮง 6 11 Thu, 16 May 2019 10:14:38 +0700
91 45713   น.ส. นฤภัทร ด่านพิริยะเจริญพร 6 11 Tue, 14 May 2019 09:03:14 +0700
92 45714   น.ส. บุษราภรณ์ ก้อนมะเขียว 6 10 Tue, 14 May 2019 09:36:28 +0700
93 45715   น.ส. เบญญากรณ์ ตันวิตรานนท์ 6 5 Tue, 14 May 2019 09:04:33 +0700
94 45717   น.ส. ปิยาภรณ์ จิรัคคกุล 6 6 Tue, 14 May 2019 09:41:48 +0700
95 45719   น.ส. มารีน แจ่มศรี 6 13 Tue, 14 May 2019 09:11:15 +0700
96 45720   น.ส. ลลิตา สุขพันธ์ 6 11 Tue, 14 May 2019 09:57:12 +0700
97 45721   น.ส. วรัชยา คำชุม 6 15 Tue, 14 May 2019 11:26:33 +0700
98 45723   น.ส. สาธิณี พนะการ 6 12 Tue, 14 May 2019 09:20:50 +0700
99 45724   น.ส. สุพิชญา อินนวล 6 15 Tue, 14 May 2019 10:20:55 +0700
100 45725   น.ส. สุรัจนีย์ ณ ลำปาง 6 6 Tue, 14 May 2019 10:29:39 +0700
101 45727   น.ส. อรัญรินทร์ อิ่นแก้วปวงคำ 6 11 Thu, 16 May 2019 10:21:06 +0700
102 45743   นาย วิธวินท์ สุวรรณอัตถ์ 6 7 Wed, 29 May 2019 14:18:57 +0700
103 45753   น.ส. กฤตยาณี เป็งราชรอง 6 14 Tue, 14 May 2019 09:13:37 +0700
104 45754   น.ส.  กุลิสรา ทิชากร 6 7 Tue, 14 May 2019 09:58:31 +0700
105 45755   น.ส. ชญานิษฐ์ สานอินทร์จักร 6 4 Fri, 17 May 2019 14:29:26 +0700
106 45756   น.ส. ชลธิชา หรูปานวงษ์ 6 15 Tue, 14 May 2019 09:42:41 +0700
107 45757   น.ส. ณัฐกานต์ แก้วบุญเรือง 6 3 Tue, 14 May 2019 17:51:14 +0700
108 45760   น.ส. กัญญาภัค คชสิงห์ 6 13 Tue, 14 May 2019 11:15:58 +0700
109 45762   น.ส. ธนารัตน์ แก้วมณี 6 12 Tue, 14 May 2019 18:34:23 +0700
110 45764   น.ส. นานาพร นันทวงค์ 6 10 Tue, 14 May 2019 09:10:10 +0700
111 45765   น.ส. มนัสวีร์ แซ่ตั้ง 6 6 Tue, 14 May 2019 10:00:51 +0700
112 45766   น.ส. บุษราภรณ์ บุศราคำ 6 15 Tue, 14 May 2019 09:07:11 +0700
113 45767   น.ส. ปราณปริยา โสดา 6 10 Tue, 14 May 2019 09:24:00 +0700
114 45768   น.ส. ปวันรัตน์ นามวงศ์ 6 11 Tue, 14 May 2019 09:20:26 +0700
115 45769   น.ส. เปมิกา ณ ลำปาง 6 11 Tue, 14 May 2019 09:25:54 +0700
116 45771   น.ส. รัตกันท์ เขียวอุไร 6 11 Thu, 16 May 2019 09:04:48 +0700
117 45772   น.ส. วริศรา ยามะณี 6 7 Tue, 14 May 2019 09:07:25 +0700
118 45773   น.ส. วลัยพร ลาวผาบ 6 13 Tue, 14 May 2019 09:17:48 +0700
119 45774   น.ส. สุดารัตน์ เกษรินทร์ 6 11 Tue, 14 May 2019 09:19:43 +0700
120 45802   น.ส. ชิดชนก นุภักดิ์ 6 15 Tue, 14 May 2019 09:16:50 +0700
121 45806   น.ส. ธิดารัตน์ เขียวน้อย 6 16 Tue, 14 May 2019 09:09:01 +0700
122 45808   น.ส. นัทธมล ฝั้นถาวร 6 4 Tue, 14 May 2019 09:08:23 +0700
123 45810   น.ส. ประภัสสร แลสันกลาง 6 3 Tue, 14 May 2019 09:19:12 +0700
124 45811   น.ส. พิชยา กาทอง 6 3 Tue, 14 May 2019 09:07:58 +0700
125 45813   น.ส. ภัทราพร ขันแก้ว 6 3 Tue, 14 May 2019 09:03:29 +0700
126 45814   น.ส. มัณฑนา เกิดผล 6 14 Tue, 14 May 2019 09:06:29 +0700
127 45815   น.ส. รินรดา ฉิมประเสริฐ 6 10 Tue, 14 May 2019 11:10:14 +0700
128 45817   น.ส. ศิรภัสสร ศรีตะบุตร 6 11 Tue, 14 May 2019 11:04:55 +0700
129 45818   น.ส. ศิริน เทพเสนา 6 6 Thu, 16 May 2019 11:25:40 +0700
130 45819   น.ส. สมฤดี มณีสาร 6 7 Tue, 14 May 2019 09:15:47 +0700
131 45820   น.ส. สุภาวดี คำจิโน 6 14 Thu, 16 May 2019 09:18:54 +0700
132 45821   น.ส. อภิชญา เชื้อตา 6 10 Tue, 14 May 2019 11:55:00 +0700
133 45847   น.ส. กนิษฐา ไวยดารา 6 14 Tue, 14 May 2019 09:10:02 +0700
134 45848   น.ส. กนิษฐา อินทรกำแหง 6 14 Tue, 14 May 2019 17:24:34 +0700
135 45850   น.ส. จิรัชยา ปันติ 6 7 Tue, 14 May 2019 09:11:28 +0700
136 45851   น.ส. ชญาดา นารีกุล 6 14 Tue, 14 May 2019 09:25:52 +0700
137 45852   น.ส. ชูกมล สัมมัตตะ 6 15 Tue, 14 May 2019 09:45:18 +0700
138 45853   น.ส. ญาณินท์ พลรักษ์ 6 11 Tue, 14 May 2019 15:33:00 +0700
139 45854   น.ส. ณัชชา เลิศหล้า 6 16 Thu, 16 May 2019 19:29:19 +0700
140 45856   น.ส. ธัญญารัตน์ เทพศิลป์ 6 11 Tue, 14 May 2019 09:32:06 +0700
141 45861   น.ส. พิชญภา แปดนัด 6 12 Tue, 14 May 2019 09:10:36 +0700
142 45864   น.ส. ภัทราพร วังใย 6 16 Tue, 14 May 2019 09:51:01 +0700
143 45866   น.ส. สมาพร ทาหลี 6 3 Tue, 14 May 2019 09:42:00 +0700
144 45867   น.ส. สุรัมภา ตาให้ 6 14 Tue, 14 May 2019 09:05:43 +0700
145 45884   นาย พงศ์ธร ดวงมาลา 6 12 Tue, 14 May 2019 10:08:38 +0700
146 45890   นาย ศุภกร ตรีปะรำ 6 15 Tue, 14 May 2019 09:15:15 +0700
147 45894   น.ส. กนกพร รอดเดชา 6 14 Tue, 14 May 2019 09:12:14 +0700
148 45895   น.ส. กมลชนก นันทะสี 6 5 Tue, 14 May 2019 11:54:56 +0700
149 45898   น.ส. ฉัตรภรณ์ สายดู 6 15 Tue, 14 May 2019 09:08:55 +0700
150 45899   น.ส. ชลธิชา สันบุญเป็ง 6 14 Tue, 14 May 2019 09:09:11 +0700
151 45900   น.ส. ชลิตา สาระมนต์ 6 2 Tue, 14 May 2019 09:12:18 +0700
152 45902   น.ส. นภาวีร์ เฉิดโฉม 6 6 Thu, 16 May 2019 11:25:13 +0700
153 45903   น.ส. บัณฑิตา วังนัยกูล 6 15 Tue, 14 May 2019 09:09:31 +0700
154 45904   น.ส. บัวชมพู วงศ์ขุ่ย 6 11 Tue, 14 May 2019 10:03:47 +0700
155 45905   น.ส. ปาณิศา หอมสุวรรณ 6 11 Thu, 16 May 2019 09:40:15 +0700
156 45906   น.ส. พรนภัส กลิ่นประสาท 6 12 Tue, 14 May 2019 09:12:13 +0700
157 45907   น.ส. พรรษาศิริ ยอดสอน 6 15 Tue, 14 May 2019 09:12:55 +0700
158 45909   น.ส. พันธิภา สิทธิน้อย 6 16 Tue, 14 May 2019 09:33:19 +0700
159 45910   น.ส. ภัทรมน เอ้ยต๊ะสาร 6 15 Tue, 14 May 2019 09:11:19 +0700
160 45913   น.ส. สิรินดา ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา 6 6 Thu, 16 May 2019 11:24:43 +0700
161 45914   น.ส. สุกานดา ศรีวิชัย 6 15 Tue, 14 May 2019 09:06:39 +0700
162 45915   น.ส. อัญชิษฐา อินต๊ะ 6 15 Tue, 14 May 2019 14:12:33 +0700
163 45941   น.ส. กนกนิภา วงศ์หาญ 6 3 Thu, 16 May 2019 10:13:41 +0700
164 45942   น.ส. กัลยกร อินต๊ะเทพ 6 12 Tue, 14 May 2019 09:35:59 +0700
165 45945   น.ส. ณัฎฐา นาคะกุล 6 11 Tue, 14 May 2019 09:29:09 +0700
166 45948   น.ส. นิรัชพร จันทรมา 6 12 Tue, 14 May 2019 09:01:13 +0700
167 45949   น.ส. เบญจวรรณ ทาดี 6 12 Tue, 14 May 2019 09:03:59 +0700
168 45950   น.ส. ปาณิสรา คำจำปา 6 12 Tue, 14 May 2019 09:20:50 +0700
169 45952   น.ส. พิทยาภรณ์ ฟูใจ 6 15 Tue, 14 May 2019 12:43:47 +0700
170 45954   น.ส. ภาสินี วังใย 6 16 Tue, 14 May 2019 09:15:27 +0700
171 45955   น.ส. รวิสุดา บุญเตี่ยม 6 14 Tue, 14 May 2019 09:17:13 +0700
172 45956   น.ส. รุจิกานต์ กันทวงศ์ 6 10 Tue, 14 May 2019 09:05:34 +0700
173 45957   น.ส. ศศิชา สูญปั้ง 6 12 Tue, 14 May 2019 09:15:53 +0700
174 45958   น.ส. สุพิชญ์สินี คำโพธิ์ 6 10 Tue, 14 May 2019 11:51:29 +0700
175 45959   น.ส. สุไพลิน สุระ 6 14 Tue, 14 May 2019 09:10:09 +0700
176 45961   น.ส. อชิรญา ณ ทุ่งฝาย 6 10 Tue, 14 May 2019 12:28:52 +0700
177 45962   น.ส. อภิสรา เรือนแก้ว 6 15 Tue, 14 May 2019 12:43:49 +0700
178 45963   นาย กฤชนะ สมัครการ 6 11 Tue, 14 May 2019 09:19:28 +0700
179 45972   นาย เดชาวัต อุดเเก้ว 6 11 Tue, 14 May 2019 09:44:25 +0700
180 45979   นาย ปุณยวีร์ แพนพันธ์อ้วน 6 13 Tue, 14 May 2019 10:14:05 +0700
181 45989   น.ส. เกษราภรณ์ ธรรมวิยา 6 12 Tue, 14 May 2019 09:19:45 +0700
182 45990   น.ส. จุฑามณี พงศ์พันธ์งาม 6 3 Tue, 14 May 2019 09:12:42 +0700
183 45991   น.ส. ชลกร แก้วนันไชย 6 2 Tue, 14 May 2019 09:03:55 +0700
184 45993   น.ส. ทักษิณา มะโนพันธ์ 6 14 Tue, 14 May 2019 11:25:00 +0700
185 45994   น.ส. ทิพยรัตน์ จินะการ 6 12 Tue, 14 May 2019 09:02:18 +0700
186 45995   น.ส. นวภรณ์ คำกุณะ 6 7 Tue, 14 May 2019 09:20:24 +0700
187 45996   น.ส. บุญสิตา อภิชาติวิวรรธน์ 6 13 Tue, 14 May 2019 09:16:05 +0700
188 45997   น.ส. เบญจรัตน์ กันทิยะ 6 11 Thu, 16 May 2019 10:15:31 +0700
189 45998   น.ส. พิมพ์ชนก ตื้อยศ 6 14 Tue, 14 May 2019 09:07:35 +0700
190 45999   น.ส. พิมพ์ประกาย โกมินทร์ 6 5 Tue, 14 May 2019 11:58:21 +0700
191 46000   น.ส. พิยดา สายปัญญา 6 11 Tue, 14 May 2019 13:13:30 +0700
192 46002   น.ส. เมธาวี จันทร์ต๊ะวงค์ 6 12 Tue, 14 May 2019 09:08:15 +0700
193 46003   น.ส. วชิราพร ณ ลำพูน 6 2 Fri, 24 May 2019 12:23:15 +0700
194 46006   น.ส. ศรีพัชร์ฌาณ์ ใจแสนวงค์ 6 14 Tue, 14 May 2019 09:02:00 +0700
195 46007   น.ส. อภิชญา  พิมสาร 6 12 Tue, 14 May 2019 09:13:03 +0700
196 46009   น.ส. อรัชพร ขาวอ่อน 6 10 Tue, 14 May 2019 09:03:21 +0700
197 46036   น.ส. ชญาดา แสงแก้ว 6 11 Tue, 14 May 2019 09:06:40 +0700
198 46037   น.ส. ชนนิกานต์ ไชยศักดา 6 10 Tue, 14 May 2019 09:36:40 +0700
199 46038   น.ส. ชนาภา ฟุ้งกิตติ 6 10 Tue, 14 May 2019 09:06:35 +0700
200 46039   น.ส. ชลลดา ทรายลิยา 6 15 Tue, 14 May 2019 09:34:09 +0700
201 46040   น.ส. ณัฎฐิยา คำวงศ์ 6 14 Tue, 14 May 2019 15:15:52 +0700
202 46041   น.ส. ณัฐธิดา ศรีมณี 6 15 Tue, 14 May 2019 09:14:58 +0700
203 46042   น.ส. ธันย์ชนก กุลชิงชัย 6 3 Tue, 14 May 2019 09:49:58 +0700
204 46043   น.ส. นวรัตน์ เนียมเพราะ 6 5 Tue, 14 May 2019 09:56:31 +0700
205 46047   น.ส. พรรณวดี ชมกลิ่น 6 14 Tue, 14 May 2019 09:14:12 +0700
206 46049   น.ส. พัทธนันท์ อินธิมา 6 7 Tue, 14 May 2019 09:09:20 +0700
207 46051   น.ส. วชิราภรณ์ สานำ 6 16 Tue, 14 May 2019 09:26:28 +0700
208 46052   น.ส. วนิดา วณิชเรืองชัย 6 14 Tue, 14 May 2019 09:32:50 +0700
209 46053   น.ส. ชนิศา ท้าวตั๋น 6 12 Tue, 14 May 2019 09:04:26 +0700
210 46054   น.ส. วิภาวดี ไลจินดา 6 12 Tue, 14 May 2019 09:12:03 +0700
211 46055   น.ส. วิศัลย์ศยา พลับจีน 6 12 Tue, 14 May 2019 09:09:28 +0700
212 46056   น.ส. อารยดา ปัญญาเสริฐ 6 14 Tue, 14 May 2019 09:22:58 +0700
213 46089   น.ส. นริสราภรณ์ มาธุระ 6 11 Tue, 14 May 2019 09:27:15 +0700
214 46090   น.ส. ปภาพร เอกากาย 6 14 Tue, 14 May 2019 09:04:41 +0700
215 46091   น.ส. พัณนิตา ซ้ายยศ 6 4 Tue, 14 May 2019 09:06:01 +0700
216 46093   น.ส. รติยา สมเปิง 6 15 Tue, 14 May 2019 09:02:52 +0700
217 46099   น.ส. วริชญา อินถา 6 11 Tue, 14 May 2019 09:19:57 +0700
218 46100   น.ส. วริศรา ใจบุญ 6 12 Tue, 14 May 2019 09:08:02 +0700
219 46101   น.ส. สมิตา โสภาแปง 6 15 Tue, 14 May 2019 09:01:18 +0700
220 46102   น.ส. สุภาภรณ์ เอียดเล็ก 6 10 Tue, 14 May 2019 11:17:24 +0700
221 46103   น.ส. โสภาภรณ์ เตชนันต์ 6 10 Tue, 14 May 2019 09:27:51 +0700
222 46115   นาย ปวริศ บุญเชิด 6 15 Tue, 14 May 2019 09:21:55 +0700
223 46128   นาย อรรถพงศ์ แสงบุญเรือง 6 13 Tue, 14 May 2019 10:10:24 +0700
224 46130   น.ส. กนกนภัส มุณี 6 11 Tue, 14 May 2019 09:29:14 +0700
225 46131   น.ส. กรกช อุ่นยานโกวิท 6 6 Tue, 14 May 2019 09:48:56 +0700
226 46140   น.ส. เนตรชนก คำธิ 6 10 Tue, 14 May 2019 09:33:41 +0700
227 46141   น.ส. พนิดา แซ่ปึง 6 14 Tue, 14 May 2019 09:00:34 +0700
228 46142   น.ส. พรชิตา ปาชัยนะเขียว 6 5 Tue, 14 May 2019 09:16:06 +0700
229 46144   น.ส. ภัทรวดี แก้วบุญปั๋น 6 10 Tue, 14 May 2019 09:17:50 +0700
230 46145   น.ส. รังสินี สุขโข 6 5 Tue, 14 May 2019 09:13:54 +0700
231 46146   น.ส. วชิราภรณ์ คลาดแคล้ว 6 11 Tue, 14 May 2019 09:13:59 +0700
232 46147   น.ส. ศุภาพิชญ์ รักชุม 6 15 Tue, 14 May 2019 11:46:07 +0700
233 46148   น.ส. สิริภา กิจสดับ 6 14 Tue, 14 May 2019 09:05:33 +0700
234 46163   น.ส. กัญญาณัฐ  จันทรดี 6 8 Tue, 14 May 2019 09:45:39 +0700
235 46164   น.ส. กัญญาภัค วัฒนธรรม 6 6 Tue, 14 May 2019 09:14:44 +0700
236 46166   น.ส. ชัญญาณัฏฐ์ ศรีนวลไชย 6 1 Tue, 14 May 2019 09:15:10 +0700
237 46167   น.ส. ชุติมา ไชยยากูล 6 1 Tue, 14 May 2019 09:24:53 +0700
238 46169   น.ส. ณิชากร แสงรัตนธงชัย 6 1 Tue, 14 May 2019 09:21:37 +0700
239 46170   น.ส. ธนพร ใจคำลือ 6 3 Fri, 17 May 2019 14:47:44 +0700
240 46171   น.ส. ธัญญรัตน์  รื่นเริง 6 8 Tue, 14 May 2019 09:47:29 +0700
241 46173   น.ส. นัทชา โชคกิตติวัฒน์ 6 1 Sat, 18 May 2019 12:42:15 +0700
242 46174   น.ส. นาทยา โสวะละ 6 8 Tue, 14 May 2019 12:44:53 +0700
243 46175   น.ส. ญาณิศา  มั่นเหมาะ 6 8 Tue, 14 May 2019 10:18:21 +0700
244 46176   น.ส. ปิ่นปินัทธ์ สุขปั้น 6 1 Tue, 14 May 2019 09:41:13 +0700
245 46177   น.ส. พิชญา สุขป้อม 6 8 Tue, 14 May 2019 10:09:32 +0700
246 46178   น.ส. เพ็ญพิชา น้อยเครือ 6 1 Tue, 14 May 2019 09:49:49 +0700
247 46179   น.ส. ภาสินี พรมเหลา 6 1 Tue, 14 May 2019 09:21:19 +0700
248 46180   น.ส. วิสสุตา ยศบุญเรือง 6 6 Tue, 14 May 2019 09:14:44 +0700
249 46187   น.ส. กุลวรางค์ เกตุสวัสดิ์ 6 2 Tue, 14 May 2019 09:07:16 +0700
250 46188   น.ส. ชมดาว ทิพย์ศรีจันทร์ 6 1 Tue, 14 May 2019 09:17:27 +0700
251 46189   น.ส. ณัฐณิชา มูลใจทราย 6 1 Tue, 14 May 2019 11:48:39 +0700
252 46190   น.ส. ณัฐณิชา ศิลป์ชัย 6 15 Tue, 14 May 2019 09:10:49 +0700
253 46191   น.ส. ธนัชชา ประมูลสิน 6 2 Tue, 14 May 2019 09:06:56 +0700
254 46192   น.ส. ธัชพรรณ วรรณาลัย 6 1 Sun, 19 May 2019 13:22:18 +0700
255 46193   น.ส. นัทธมน มณีจันทรา 6 12 Tue, 14 May 2019 09:08:57 +0700
256 46194   น.ส. นาริฐา สังข์พัชรวงศ์ 6 1 Tue, 14 May 2019 10:27:26 +0700
257 46198   น.ส. กรัณย์กร พูลเกิด 6 14 Tue, 14 May 2019 10:09:59 +0700
258 46206   น.ส. ชัญญา ถาวรคุณ 6 7 Tue, 14 May 2019 13:18:43 +0700
259 46209   น.ส. ธนภรณ์ ธิอุด 6 5 Tue, 14 May 2019 09:57:09 +0700
260 46212   น.ส. ปุณยวีร์ ติไชย 6 12 Tue, 14 May 2019 09:07:42 +0700
261 46213   น.ส. แผ่นฟ้า มารุจิวัฒน์ 6 1 Tue, 14 May 2019 10:05:50 +0700
262 46214   น.ส. มนสิชา เถื่อนบัวระบัติ 6 1 Thu, 16 May 2019 10:41:07 +0700
263 46215   น.ส. มัชฌิมา ไชยเมืองชื่น 6 3 Tue, 14 May 2019 09:18:09 +0700
264 46218   น.ส. รักชนก อินทะสืบ 6 8 Tue, 14 May 2019 10:14:34 +0700
265 46219   น.ส. สมรดา เกษแก้ว 6 14 Tue, 14 May 2019 10:08:17 +0700
266 46221   น.ส. อภิชญา ตรีวัฒนาวงศ์ 6 13 Tue, 14 May 2019 09:16:26 +0700
267 47046   น.ส. อาภาพรรณ อวดห้าว 6 14 Tue, 14 May 2019 10:07:54 +0700
268 47048   น.ส. ธัญจิรา เทือกศิริ 6 14 Tue, 14 May 2019 09:11:38 +0700
269 47050   น.ส. ขวัญฉัตร วีระสุนทร 6 15 Tue, 14 May 2019 10:24:43 +0700
270 47060   น.ส. ภัทรลดา ชวนมา 6 4 Tue, 14 May 2019 09:05:42 +0700
271 47084   น.ส. ฑิตฐิพร สุตาคำ 6 13 Tue, 28 May 2019 19:51:07 +0700
272 47085   น.ส. ชนัญชิดา กษิดิศณิชกุล 6 2 Tue, 14 May 2019 09:17:33 +0700
273 48512   น.ส. จิดาภา แซ่ตั้ง 6 2 Tue, 14 May 2019 09:13:34 +0700
274 48513   น.ส. ณัฏฐินี ศรีบุญวงษ์ 6 2 Tue, 14 May 2019 12:37:06 +0700
275 48514   น.ส. พิณรัตน์ แสนคำฟู 6 2 Tue, 21 May 2019 13:26:01 +0700
276 48515   น.ส. มลธิชา วงศ์จักร์ 6 2 Fri, 24 May 2019 12:20:40 +0700
277 48517   น.ส. อุ้มบุญ อินยาศรี 6 2 Tue, 14 May 2019 09:29:04 +0700
278 48520   น.ส. ปราณปรียา บุญช่วย 6 3 Fri, 31 May 2019 14:48:50 +0700
279 48522   น.ส. ศรัญยา เครือยศ 6 3 Tue, 14 May 2019 09:16:25 +0700
280 48523   น.ส. สุพิชชา อินต๊ะสืบ 6 3 Tue, 14 May 2019 09:03:48 +0700
281 48524   น.ส. ขวัญชนก ทิพแสง 6 4 Tue, 14 May 2019 09:22:46 +0700
282 48526   น.ส. บัวชมพู แปงสี 6 4 Tue, 14 May 2019 09:20:24 +0700
283 48527   น.ส. พิมพกานต์ สาปคำ 6 4 Tue, 14 May 2019 09:12:19 +0700
284 48528   น.ส. วรดา อินทิยศ 6 4 Tue, 14 May 2019 09:15:04 +0700
285 48529   น.ส. สิตานัน เด่นแก้ว 6 4 Tue, 14 May 2019 09:05:35 +0700
286 48532   น.ส. กัญญาณัฐ หมูตา 6 5 Tue, 14 May 2019 10:00:53 +0700
287 48534   น.ส. พิมพ์พลอย สูตรเลข 6 5 Tue, 14 May 2019 10:18:21 +0700
288 48535   น.ส. สุพิชญา อินทามระ 6 5 Tue, 14 May 2019 09:20:09 +0700
289 48536   น.ส. อรยา บุญมาทน 6 5 Tue, 14 May 2019 10:07:24 +0700
290 48537   น.ส. อาทิตยา วงค์สาย 6 5 Tue, 14 May 2019 10:06:48 +0700
291 48538   น.ส. เอริณ เครือดวงคำ 6 5 Tue, 14 May 2019 10:04:44 +0700
292 48542   น.ส. จิดาภา  วิชาหา 6 7 Tue, 14 May 2019 09:35:46 +0700
293 48543   น.ส.  วิรากานต์ ดวงตา 6 7 Wed, 29 May 2019 11:44:34 +0700
294 48544   น.ส. ศิรประภา นุนพนัสสัก 6 7 Wed, 29 May 2019 14:21:46 +0700
295 48546   นาย นิธิศ ธารีสาร 6 7 Tue, 14 May 2019 09:14:36 +0700
296 48551   น.ส. กมลพร ตรียกูล 6 8 Tue, 14 May 2019 10:07:03 +0700
297 48552   น.ส. กรรณิการ์ จำหน่าย 6 8 Tue, 14 May 2019 13:43:07 +0700
298 48555   น.ส. อภิชญา นันทพันธ์ 6 8 Thu, 23 May 2019 22:16:20 +0700
299 48573   น.ส. ดารินทร บิลโส๊ะ 6 11 Tue, 14 May 2019 09:26:52 +0700
300 48585   นาย กิตติธัช สัตยานุรักษ์ 6 3 Tue, 14 May 2019 10:40:57 +0700
301 49157   น.ส. ภิญญดา พันธ์ชัย 6 16 Tue, 14 May 2019 10:03:15 +0700
302 49390   น.ส. กัญญ์ฐญาน์ ภัทรพรวรโชติ 6 3 Tue, 14 May 2019 09:04:45 +0700