โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20927      ชื่อวิชา : ลูกเสือเกียรติยศ      ห้องเรียน : 314      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47880   ด.ช. ปฐวีกานต์ คุ้มโฉม 3 2 Wed, 15 May 2019 09:01:57 +0700
2 47881   ด.ช. ประสบโชค ตรียกูล 3 2 Wed, 15 May 2019 16:19:17 +0700
3 47883   ด.ช. ปัณณวิชญ์ อารีพร 3 2 Wed, 15 May 2019 09:47:17 +0700
4 47886   ด.ช. วชร อินทพันธุ์ 3 2 Wed, 15 May 2019 09:58:55 +0700
5 47887   ด.ช. วรเมธ ผู้ผึ้ง 3 2 Fri, 17 May 2019 10:10:59 +0700
6 47889   ด.ช. สรัล แก้วเต็ม 3 2 Wed, 15 May 2019 09:54:29 +0700
7 48012   ด.ช. กังหัน แสงอรุณ 3 5 Wed, 15 May 2019 10:32:29 +0700
8 48021   ด.ช. ธนกฤต วิชัย 3 5 Wed, 15 May 2019 11:51:54 +0700
9 48058   ด.ช. จอมพงศ์ ปงผาบ 3 6 Wed, 15 May 2019 09:57:17 +0700
10 48063   ด.ช. ณัฐนันท์ วงศ์ชนะ 3 6 Fri, 17 May 2019 10:12:27 +0700
11 48064   ด.ช. ณัฐศักดิ์ วงศ์สุวรรณ 3 6 Fri, 17 May 2019 11:06:51 +0700
12 48075   ด.ช. สิรภพ กาญจนพันธ์ 3 6 Wed, 15 May 2019 10:16:11 +0700
13 48103   ด.ช. เจริญยิ่ง สีเสน 3 7 Wed, 15 May 2019 09:41:06 +0700
14 48113   ด.ช. ภาณุวิทย์ หาญเหรียญทอง 3 7 Wed, 15 May 2019 09:15:00 +0700
15 48122   ด.ช. อนุชา ชุ่มธิ 3 7 Wed, 15 May 2019 09:55:57 +0700
16 48196   ด.ช. ธรรมปพน วัฒนวิภา 3 9 Wed, 15 May 2019 09:20:12 +0700
17 48200   ด.ช. พิชญุตม์ เชื้อขาวพิมพ์ 3 9 Fri, 17 May 2019 11:06:41 +0700
18 48201   ด.ช. พิฑูรย์ หลำน้อย 3 9 Sat, 18 May 2019 13:14:14 +0700
19 48243   ด.ช. บูรพา แก้วก๋า 3 10 Thu, 16 May 2019 09:45:01 +0700
20 48244   ด.ช. ประกายวิทย์ เครือศรี 3 10 Wed, 15 May 2019 09:08:51 +0700
21 48245   ด.ช. พงศพัศ ฝั้นชุมภู 3 10 Thu, 16 May 2019 09:43:41 +0700
22 48246   ด.ช. พงษ์นรินทร์ พิทักษ์ธาดากูล 3 10 Thu, 16 May 2019 09:46:59 +0700
23 48247   ด.ช. พีรวิชญ์ เพ็งพิมพ์ 3 10 Wed, 15 May 2019 10:48:48 +0700
24 48250   ด.ช. ภูศิริช ภูธิวุฒิ 3 10 Wed, 15 May 2019 09:05:58 +0700
25 48252   ด.ช. สรวิศ หยกเทียมแท้ 3 10 Wed, 15 May 2019 09:27:02 +0700
26 48326   ด.ช. ณัฐวัฒน์ อินต๊ะนิล 3 12 Wed, 15 May 2019 09:48:29 +0700
27 48339   ด.ช. สฤษฎ์พงศ์ มาวิเลิศ 3 12 Wed, 15 May 2019 15:33:11 +0700
28 48340   ด.ช. สิรวิชญ์ พุ่มน้อย 3 12 Wed, 15 May 2019 09:43:25 +0700
29 48380   ด.ช. ปฏิภาณ ประเสริฐศิลป์ 3 13 Wed, 15 May 2019 12:43:41 +0700
30 48385   ด.ช. เมฑาวัฒน์ ศรีทิญาติ 3 13 Wed, 15 May 2019 09:52:05 +0700
31 48413   ด.ช. ธนบดี  แก้วชัย 3 14 Wed, 15 May 2019 10:03:09 +0700
32 48452   ด.ช. ณัทธนกฤต   ทุมนิมิตร 3 15 Wed, 15 May 2019 09:48:02 +0700
33 48489   ด.ช. ภวัต  ภักดีบัณฑิต 3 5 Wed, 15 May 2019 10:08:55 +0700
34 48595   ด.ช. ศุพิสัณห์ กิ่งจันทราสิน 3 11 Wed, 15 May 2019 09:16:04 +0700
35 48596   ด.ช. ทวิพัฒน์ เรือนแก้ว 3 12 Wed, 15 May 2019 10:03:43 +0700
36 48883   ด.ช. ณพล อติวรรณาพัฒน์ 2 8 Wed, 15 May 2019 10:36:56 +0700
37 49058   ด.ช. พงศกร วงศ์ใหญ่ 2 12 Wed, 15 May 2019 13:57:52 +0700
38 49633   ด.ช. อนุชา ตามศักดิ์ 1 5 Wed, 15 May 2019 10:11:36 +0700
39 49813   ด.ช. หรรษกร รินจ้อย 1 9 Wed, 15 May 2019 09:53:37 +0700