โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20911      ชื่อวิชา : พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6      ห้องเรียน :      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48945   ด.ญ. ชญาษร ศรีวันชัย 2 9 Thu, 16 May 2019 14:22:32 +0700
2 48950   ด.ญ. ทิพกร วีระน้อย 2 9 Thu, 16 May 2019 14:15:36 +0700
3 49604   ด.ญ. วรัทยา แลใจ 1 4 Wed, 15 May 2019 09:32:44 +0700