โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20927      ชื่อวิชา : จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3)      ห้องเรียน : ประดิษฐ์ 1      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47850   ด.ญ. ชญาภา ขระเขื่อน 3 1 Fri, 24 May 2019 11:24:25 +0700
2 47852   ด.ญ. ชนิตา เครือสาร 3 1 Fri, 24 May 2019 11:23:45 +0700
3 47861   ด.ญ. ปณิตา กาวิชัย 3 1 Fri, 24 May 2019 11:04:08 +0700
4 47867   ด.ญ. วสิตา อินใจ 3 1 Fri, 24 May 2019 11:00:58 +0700
5 48068   ด.ช. ปฐพี สุขสภา 3 6 Wed, 29 May 2019 14:13:01 +0700
6 48287   ด.ช. นภัสพล จโนภาส 3 11 Wed, 29 May 2019 09:59:14 +0700
7 48302   ด.ญ. จิรภิญญา ฟูสามป๊อก 3 11 Thu, 16 May 2019 10:22:26 +0700
8 48310   ด.ญ. ปวีณสมร สอาด 3 11 Wed, 29 May 2019 14:34:28 +0700
9 48314   ด.ญ. แรกขวัญ หอมแก่นจันทร์ 3 11 Thu, 16 May 2019 10:22:27 +0700
10 48316   ด.ญ. วริศรา แต้มคร่อง 3 11 Wed, 29 May 2019 14:37:03 +0700
11 48350   ด.ญ. ธัญชนก จูอิน 3 12 Wed, 15 May 2019 09:51:07 +0700
12 49379   ด.ช. ปอรวินทร์ จุ่มสันกลาง 3 6 Wed, 29 May 2019 14:08:55 +0700