โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20925      ชื่อวิชา : Crossword Games ม.ต้น      ห้องเรียน : 826      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47930   ด.ช. นัฐพล ต๊ะวงศ์ษา 3 3 Wed, 15 May 2019 09:07:01 +0700
2 47931   ด.ช. นันธวัช อุตมา 3 3 Wed, 15 May 2019 09:03:44 +0700
3 47935   ด.ช. สิปปกร เวียงทอง 3 3 Wed, 15 May 2019 09:07:24 +0700
4 47939   ด.ญ. จิรัชยา จันทะสุวันนะ 3 3 Wed, 15 May 2019 09:04:46 +0700
5 47949   ด.ญ. ณฐฤนาถ วิตา 3 3 Wed, 15 May 2019 09:02:26 +0700
6 47953   ด.ญ. ธัญญ์พัฒน์ เตชพรวรรักษ์ 3 3 Wed, 15 May 2019 09:06:32 +0700
7 47958   ด.ญ. พิชชาลดา ปัญญาทิพย์ 3 3 Wed, 15 May 2019 09:18:30 +0700
8 48239   ด.ช. ณัฎฐ์ วีระน้อย 3 10 Wed, 15 May 2019 09:07:01 +0700
9 48242   ด.ช. นิธิพงศ์ ไกรฤกษ์ 3 10 Wed, 15 May 2019 09:02:51 +0700
10 48248   ด.ช. ภีรภัทร พัดจันทร์หอม 3 10 Wed, 15 May 2019 09:02:49 +0700
11 48249   ด.ช. ภูชิต อ้วนใส 3 10 Sat, 25 May 2019 14:57:51 +0700
12 48251   ด.ช. วิษณุ สันติทวีลาภ 3 10 Sat, 25 May 2019 14:57:50 +0700
13 48253   ด.ช. อักคราวิชญ์ พงค์สินญาณกร 3 10 Wed, 15 May 2019 09:07:57 +0700
14 48254   ด.ช. อัครวินท์ กรรณสูต 3 10 Wed, 15 May 2019 09:09:39 +0700
15 48299   ด.ญ. กมลเนตร ใจจู 3 11 Wed, 29 May 2019 14:07:28 +0700
16 48305   ด.ญ. นงนภัส ปวนปันวงค์ 3 11 Wed, 29 May 2019 14:07:17 +0700
17 48387   ด.ญ. กัลยรัตน์ สมรอบรู้ 3 13 Wed, 15 May 2019 09:08:19 +0700
18 48394   ด.ญ. ณิชกานต์ ตั้งสุวรรณ 3 13 Wed, 15 May 2019 09:17:28 +0700
19 48650   ด.ช. ภัทรพงศ์ ปกรณ์รัตน์ 2 2 Wed, 15 May 2019 09:10:28 +0700
20 48714   ด.ญ. วรรณกร ทะยาหมอ 2 3 Wed, 15 May 2019 09:12:26 +0700
21 49032   ด.ญ. พรนับพัน ธรรมสิทธิ์ 2 11 Wed, 15 May 2019 09:10:04 +0700
22 49167   ด.ช. ธนวัฒน์ คำอินบุตร 2 15 Wed, 29 May 2019 14:01:18 +0700
23 49192   ด.ญ. พิทยาภรณ์ วัฒนจึงโรจน์ 2 15 Wed, 29 May 2019 14:03:18 +0700
24 49244   ด.ช. ปารินทร์ ศรีบุญเรือง 2 17 Wed, 15 May 2019 09:10:01 +0700
25 49256   ด.ญ. ธฤษวรรณ ใหญ่สว่าง 2 17 Wed, 15 May 2019 09:08:45 +0700
26 49269   ด.ญ. แพรววณิต จันตะตื้อ 2 17 Wed, 15 May 2019 09:04:25 +0700
27 49420   ด.ญ. ธราภรณ์ ภัทรานุกิจ 2 15 Wed, 29 May 2019 14:03:17 +0700
28 50069   ด.ญ. กานต์ธีรา เมฆรักษาวนิช 1 15 Wed, 15 May 2019 09:07:53 +0700
29 50071   ด.ญ. ครองสิริ เทพพรมวงศ์ 1 15 Wed, 15 May 2019 09:06:39 +0700
30 50072   ด.ญ. ชนันธร จักราชัย 1 15 Wed, 15 May 2019 09:14:47 +0700
31 50073   ด.ญ. ณัฐญาดา ธรรมชัยกุล 1 15 Wed, 15 May 2019 09:18:14 +0700
32 50079   ด.ญ. พิมพ์พิกา มุขแจ้ง 1 15 Wed, 15 May 2019 09:20:21 +0700
33 50083   ด.ญ. สิริยากร สำอางค์ศรี 1 15 Wed, 15 May 2019 09:17:05 +0700