โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20925      ชื่อวิชา : English corner      ห้องเรียน : 826      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48273   ด.ญ. มีสุข ประทุมมัง 3 10 Wed, 15 May 2019 09:49:06 +0700
2 48496   ด.ญ. ดลวาการ   มาเทพ 3 16 Wed, 15 May 2019 09:41:14 +0700
3 48505   ด.ญ. ฟรอนท์ โชติธนกิจ 3 16 Wed, 15 May 2019 09:35:41 +0700
4 48508   ด.ญ. ลิปภา  มิลินทสูต 3 16 Wed, 15 May 2019 09:33:32 +0700
5 48510   ด.ญ. อนัญญา  สังบัวแก้ว 3 16 Wed, 15 May 2019 09:31:13 +0700
6 48644   ด.ช. บวรนันท์ สุวงษ์ 2 2 Wed, 15 May 2019 09:42:47 +0700
7 48735   ด.ช. สุณัฐสิษฐ์ เครือปาละ 2 4 Wed, 15 May 2019 09:44:25 +0700
8 48767   ด.ช. ทักษ์ศิวัช ศาตภิรมย์ 2 5 Wed, 15 May 2019 09:40:28 +0700
9 48770   ด.ช. ปวิช ศิวิมลฤทธิ์ 2 5 Wed, 15 May 2019 09:53:45 +0700
10 49276   ด.ช. เจมส์ เพรลย์ 2 18 Wed, 15 May 2019 09:48:28 +0700
11 49279   ด.ช. ธิติธนันต์ กิมวังตะโก 2 18 Wed, 15 May 2019 10:00:24 +0700
12 49289   ด.ญ. ฐิตารีย์ ธัญญศิรินนท์ 2 18 Wed, 15 May 2019 09:20:42 +0700
13 49302   ด.ญ. อาภาพิสิฐ พงศ์พาสิน 2 18 Wed, 15 May 2019 09:27:55 +0700
14 49473   ด.ญ. ศุภกานต์ เนตรกูล 1 1 Wed, 15 May 2019 09:17:25 +0700
15 49714   ด.ช. ปัญญาพล สุดประเสริฐ 1 7 Wed, 15 May 2019 10:01:42 +0700
16 49920   ด.ญ. ภัทรนันท์ ธารเนตร 1 11 Wed, 15 May 2019 09:53:16 +0700
17 49960   ด.ญ. พลอยรดา จันทร์ประภาภรณ์ 1 12 Wed, 15 May 2019 09:01:46 +0700