โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20925      ชื่อวิชา : ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น      ห้องเรียน : 831      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47902   ด.ญ. ธัญพิมล วังใน 3 2 Wed, 15 May 2019 09:49:36 +0700
2 47909   ด.ญ. ปุณยาพร นรินทร์ 3 2 Thu, 16 May 2019 17:09:43 +0700
3 47917   ด.ญ. วรรธมน บุญกุณะ 3 2 Fri, 24 May 2019 10:13:20 +0700
4 47918   ด.ญ. ศิวาพร แก้วนันชัย 3 2 Wed, 15 May 2019 09:43:48 +0700
5 47944   ด.ญ. ชัชชลิตา แก้วสด 3 3 Wed, 15 May 2019 09:45:54 +0700
6 47985   ด.ญ. กัญญาณัฐ เครือจินจ๋อย 3 4 Wed, 15 May 2019 11:38:31 +0700
7 48006   ด.ญ. ภวิกา แพงศรี 3 4 Fri, 17 May 2019 16:13:52 +0700
8 48218   ด.ญ. นลินนิภา สินธุวาทิน 3 9 Wed, 15 May 2019 09:31:02 +0700
9 48219   ด.ญ. นัชชา วันทะยะ 3 9 Wed, 15 May 2019 09:40:45 +0700
10 48223   ด.ญ. ประภาสิริ วันควร 3 9 Wed, 15 May 2019 09:38:47 +0700
11 48225   ด.ญ. พิชฌานันท์ ตาเมืองมูล 3 9 Wed, 15 May 2019 09:30:08 +0700
12 48226   ด.ญ. ภัครสร หน่อนันตา 3 9 Wed, 15 May 2019 11:36:13 +0700
13 48228   ด.ญ. เวียงล้านนา สารสืบ 3 9 Wed, 15 May 2019 10:00:22 +0700
14 48290   ด.ช. ปริญญา กาจารี 3 11 Mon, 20 May 2019 18:11:37 +0700
15 48309   ด.ญ. ปภาดา เป็งจันตา 3 11 Wed, 15 May 2019 09:23:04 +0700
16 48600   ด.ญ. พิชญธิดา ใจยาบุตร 3 9 Wed, 15 May 2019 09:50:04 +0700
17 48617   ด.ญ. กัญญาวีร์ หมอมูล 2 1 Wed, 15 May 2019 09:25:55 +0700
18 48626   ด.ญ. ธิดากานต์ ประเสริฐศักดิ์ 2 1 Wed, 15 May 2019 09:01:56 +0700
19 48660   ด.ญ. ฉันท์ชนิต ภูฆัง 2 2 Wed, 15 May 2019 09:26:58 +0700
20 48665   ด.ญ. ธนัญชนก คำกรอง 2 2 Wed, 15 May 2019 09:53:32 +0700
21 48671   ด.ญ. นภาวดี จตุจินดา 2 2 Wed, 15 May 2019 10:05:01 +0700
22 48674   ด.ญ. พรรณ์จิรา ตรีสารศรี 2 2 Wed, 15 May 2019 09:39:31 +0700
23 48677   ด.ญ. มนัชญา คำทา 2 2 Wed, 15 May 2019 11:14:56 +0700
24 48741   ด.ญ. ณัฐนิช เจียรพินิจนันท์ 2 4 Wed, 15 May 2019 09:37:09 +0700
25 48751   ด.ญ. ภัทรศินา เดชะหลอ 2 4 Wed, 15 May 2019 10:17:56 +0700
26 48756   ด.ญ. สุประวีณ์ สินไชยภัทร 2 4 Wed, 15 May 2019 09:38:27 +0700
27 48779   ด.ญ. จิดาภา จำพุฒ 2 5 Wed, 15 May 2019 09:32:22 +0700
28 48790   ด.ญ. พิชามญชุ์ เกตุบำรุง 2 5 Wed, 15 May 2019 09:07:35 +0700
29 48863   ด.ญ. กมลพรรณ ศรีสว่าง 2 7 Wed, 15 May 2019 09:26:09 +0700
30 49106   ด.ญ. ธัญชนก ลำปน 2 13 Wed, 15 May 2019 10:10:20 +0700
31 49108   ด.ญ. นาเดีย ก้าเด 2 13 Wed, 15 May 2019 11:16:11 +0700
32 49114   ด.ญ. ศิรภัทร เสือทะเล 2 13 Wed, 15 May 2019 09:32:57 +0700
33 49117   ด.ญ. สุพิชญา แก้วมงคล 2 13 Wed, 15 May 2019 10:25:48 +0700
34 49121   ด.ช. กิตติภัฎ เมืองมา 2 14 Wed, 15 May 2019 09:24:16 +0700
35 49131   ด.ช. ภัทดนัย ทองพิไล 2 14 Wed, 15 May 2019 09:54:46 +0700
36 49143   ด.ญ. กุลณัฐ ดีสุติน 2 14 Wed, 15 May 2019 09:50:06 +0700
37 49149   ด.ญ. นภสร บุญมาสืบ 2 14 Wed, 15 May 2019 09:52:19 +0700
38 49151   ด.ญ. ปภาวรินท์ ขัตินนท์ 2 14 Wed, 15 May 2019 09:49:55 +0700
39 49152   ด.ญ. ปภินพิทย์ ตันปาสิริพัฒน์ 2 14 Wed, 15 May 2019 09:44:58 +0700
40 49185   ด.ญ. ชวัลรัตน์ ทาคำ 2 15 Wed, 15 May 2019 11:58:45 +0700
41 49186   ด.ญ. ณัฎฐนันท์ ถาวงศ์ 2 15 Wed, 15 May 2019 09:25:58 +0700
42 49189   ด.ญ. พลอยชมพู พินานพรัตน 2 15 Wed, 15 May 2019 09:46:33 +0700
43 49190   ด.ญ. พลอยตะวัน ตรัสสุภาพ 2 15 Wed, 15 May 2019 09:37:52 +0700
44 49199   ด.ญ. สุพิชญา น่าหมู่ 2 15 Wed, 15 May 2019 09:38:19 +0700
45 49200   ด.ญ. อรประภา ขิงทอง 2 15 Wed, 15 May 2019 09:52:07 +0700
46 49298   ด.ญ. วริศรา วชิรจินดากุล 2 18 Wed, 15 May 2019 09:57:55 +0700
47 49299   ด.ญ. ศศิพิมพ์ อินต๊ะสืบ 2 18 Wed, 15 May 2019 10:36:30 +0700
48 49391   ด.ญ. ณัฐภัสสร แก้วน้อย 2 7 Wed, 15 May 2019 09:43:54 +0700
49 49407   ด.ช. อชิรวัชร์ ชื่องาม 2 14 Wed, 15 May 2019 10:38:00 +0700
50 49492   ด.ช. ภูธนิก สุติน 1 2 Wed, 15 May 2019 10:42:09 +0700
51 49688   ด.ญ. ณัฏฐกันย์ ไชยองค์การ 1 6 Tue, 21 May 2019 12:54:54 +0700
52 49691   ด.ญ. ธารมิกา พรหมเผ่า 1 6 Wed, 15 May 2019 10:13:44 +0700
53 49697   ด.ญ. วิชญาพร จันทร์พุฒ 1 6 Wed, 15 May 2019 11:28:07 +0700
54 49770   ด.ญ. เขมินทรา โชคสุขอนันท์ 1 8 Wed, 15 May 2019 11:07:50 +0700
55 49787   ด.ญ. สิริญาภรณ์ สุคำวัง 1 8 Wed, 15 May 2019 11:19:35 +0700
56 49908   ด.ญ. ชวิศา ตรีวัฒนาวงศ์ 1 11 Wed, 15 May 2019 09:54:33 +0700
57 49976   ด.ช. ณัฐภัทร ชนะเมืองคล 1 13 Wed, 15 May 2019 09:47:19 +0700
58 49985   ด.ช. วรุตม์ พรมวัง 1 13 Wed, 15 May 2019 11:48:17 +0700
59 50011   ด.ญ. ศุภณิชา ขจรประภาสันต์ 1 13 Wed, 15 May 2019 09:44:45 +0700
60 50014   ด.ญ. อนัญญา เมืองแก้ว 1 13 Wed, 15 May 2019 11:55:08 +0700