โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20911      ชื่อวิชา : ปริศนาอักษรไขว้      ห้องเรียน : 737      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47857   ด.ญ. นรมน แก้ววันดี 3 1 Wed, 15 May 2019 09:28:39 +0700
2 48098   ด.ญ. เสาวนันท์ คนึงคิด 3 6 Wed, 15 May 2019 09:30:26 +0700
3 48368   ด.ช. จิรเดช เงาคำ 3 13 Wed, 15 May 2019 09:16:41 +0700
4 48370   ด.ช. ชิษณุพงศ์ มิ่งเชื้อ 3 13 Wed, 15 May 2019 09:15:35 +0700
5 48389   ด.ญ. จิรัชญา วันกาโย 3 13 Wed, 15 May 2019 09:21:22 +0700
6 48391   ด.ญ. ชุติมน สุระเเสง 3 13 Wed, 15 May 2019 09:44:43 +0700
7 48392   ด.ญ. ณัฏฐณิชา บำเพ็ญ 3 13 Wed, 15 May 2019 09:20:12 +0700
8 48400   ด.ญ. พิชชาภา สร้อยจอม 3 13 Mon, 27 May 2019 16:38:35 +0700
9 48404   ด.ญ. วริศรา ตาเต็มดวง 3 13 Wed, 15 May 2019 09:25:33 +0700
10 48627   ด.ญ. บุษยวีย์ รุจิระปรีชากุล 2 1 Wed, 15 May 2019 09:32:47 +0700
11 48628   ด.ญ. ปรวีร์ หน่อแก้วมูล 2 1 Wed, 15 May 2019 09:28:56 +0700
12 48693   ด.ช. สารัฐ อุตมา 2 3 Wed, 15 May 2019 09:08:51 +0700
13 48696   ด.ญ. เขมิสรา สอนแก้ว 2 3 Wed, 15 May 2019 09:22:36 +0700
14 48698   ด.ญ. ชนิภรณ์ แสงเมือง 2 3 Wed, 15 May 2019 09:18:10 +0700
15 48705   ด.ญ. นันทภัทร นาคะกุล 2 3 Wed, 15 May 2019 09:30:37 +0700
16 48707   ด.ญ. บุรพร พันธ์กรกช 2 3 Wed, 15 May 2019 09:02:10 +0700
17 48709   ด.ญ. ปวันพัสตร์ อธิมาตรานนท์ 2 3 Wed, 15 May 2019 09:42:29 +0700
18 48712   ด.ญ. ภัทรลภา ธิดา 2 3 Wed, 15 May 2019 09:13:31 +0700
19 48713   ด.ญ. ภัทรศิณีย์ วิลาวัลย์ 2 3 Wed, 15 May 2019 09:47:27 +0700
20 48727   ด.ช. ประภวิษณ์ พยัคฆินทร์ 2 4 Wed, 29 May 2019 13:36:49 +0700
21 49023   ด.ญ. จิรัชยา ยะวงค์แล 2 11 Wed, 15 May 2019 09:40:18 +0700
22 49086   ด.ช. ธุวานนท์ คงสิน 2 13 Wed, 15 May 2019 09:30:48 +0700
23 49090   ด.ช. เป็นไท วงษ์ไทย 2 13 Wed, 15 May 2019 09:19:48 +0700
24 49466   ด.ญ. พิชาณิกา อินทะเขื่อน 1 1 Wed, 15 May 2019 09:35:18 +0700
25 49469   ด.ญ. ภัทราพร ดีสม 1 1 Wed, 15 May 2019 09:34:39 +0700
26 49589   ด.ญ. จิรัชยา วงศ์นาค 1 4 Wed, 15 May 2019 09:49:17 +0700
27 49600   ด.ญ. ปริยาภัทร ศรีปรัชญ์ 1 4 Wed, 15 May 2019 09:31:04 +0700
28 49607   ด.ญ. สุกฤตา วงค์ชมภู 1 4 Wed, 15 May 2019 09:50:31 +0700
29 49710   ด.ช. ณัฐพัชร์ เครือแปง 1 7 Wed, 15 May 2019 10:36:40 +0700
30 49853   ด.ช. วรพล ยะเปียง 1 10 Wed, 15 May 2019 09:52:49 +0700
31 49961   ด.ญ. พิมลสิริ นำมา 1 12 Wed, 15 May 2019 09:48:31 +0700
32 49962   ด.ญ. เพรียงรดา เทวิละ 1 12 Wed, 15 May 2019 09:44:36 +0700