โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20925      ชื่อวิชา : Puzzle words ม.ต้น      ห้องเรียน : 821      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48275   ด.ญ. สลิลทิพย์ เครือคำขาว 3 10 Wed, 15 May 2019 09:29:16 +0700
2 48451   ด.ช. ณัฐวุฒิ   กาตาสาย 3 15 Wed, 15 May 2019 09:25:18 +0700
3 48485   ด.ช. ณัฐชนน   บุญยะฤทธิ์ 3 16 Wed, 15 May 2019 09:27:11 +0700
4 48486   ด.ช. ธีรภัทร   ทองเงิน 3 16 Wed, 15 May 2019 09:23:58 +0700
5 48492   ด.ช. ศิริบูรณ์   เกตุวงศ์ 3 16 Wed, 15 May 2019 09:28:59 +0700
6 48494   ด.ญ. ชุลีพร   ไชยคำ 3 16 Wed, 15 May 2019 09:31:42 +0700
7 48501   ด.ญ. ปุณชรัสมิ์ วงศ์เรือน 3 16 Wed, 15 May 2019 09:49:35 +0700
8 48501   ด.ญ. ปุณชรัสมิ์ วงศ์เรือน 3 16 Wed, 15 May 2019 09:50:02 +0700
9 48503   ด.ญ. พิชชานันท์ เลิศวิลัย 3 16 Wed, 15 May 2019 09:30:17 +0700
10 48504   ด.ญ. แพรวา  กันธา 3 16 Wed, 15 May 2019 09:17:18 +0700
11 48506   ด.ญ. ภัทรชาพร  ช่วงโชติชนาลัย 3 16 Wed, 15 May 2019 09:20:58 +0700
12 48509   ด.ญ. ศิรินทร์   เสริมทรัพย์ 3 16 Wed, 15 May 2019 09:24:28 +0700
13 48609   ด.ช. พัชรพล พิพิธโภคา 2 1 Wed, 15 May 2019 09:46:57 +0700
14 48684   ด.ช. ติณชญาวิชญ์ แก้วสัก 2 3 Wed, 15 May 2019 09:33:57 +0700
15 48686   ด.ช. ธนภัทร แก้ววิมล 2 3 Wed, 15 May 2019 09:39:24 +0700
16 48692   ด.ช. สรณัฐ พรมจักร์ 2 3 Wed, 15 May 2019 09:04:47 +0700
17 48769   ด.ช. ปริญญา ธรรมวงค์ 2 5 Wed, 15 May 2019 10:02:48 +0700
18 48801   ด.ช. กฤษฏิ์ โสธนไพศาล 2 6 Wed, 15 May 2019 09:04:41 +0700
19 48802   ด.ช. เกื้อกิจ นานทิน 2 6 Wed, 29 May 2019 12:53:18 +0700
20 48812   ด.ช. ธนวิชญ์ ราชไชยา 2 6 Wed, 15 May 2019 09:15:37 +0700
21 48815   ด.ช. พงศกร กษีรธารา 2 6 Wed, 15 May 2019 09:30:33 +0700
22 48843   ด.ช. กัมปนาท ถาน้อย 2 7 Wed, 15 May 2019 09:42:44 +0700
23 48855   ด.ช. ปุญญาพัฒน์ จารุวุฒิพงค์ 2 7 Wed, 15 May 2019 09:36:42 +0700
24 48856   ด.ช. พญาบุญ พุทธวงค์ 2 7 Wed, 15 May 2019 09:22:24 +0700
25 49133   ด.ช. รัฐภูมิ ทาหะพรหม 2 14 Wed, 29 May 2019 15:01:31 +0700
26 49240   ด.ช. ธนโชติ ไชยเรียน 2 17 Wed, 15 May 2019 09:52:32 +0700
27 49282   ด.ช. มิชท์เชล แมนดิโก 2 18 Wed, 15 May 2019 10:07:01 +0700
28 49441   ด.ช. ปุณยวีร์ ชุมเพ็ญ 1 1 Wed, 15 May 2019 09:59:04 +0700
29 49445   ด.ช. พันธวีร์ ธรรมคุณ 1 1 Wed, 15 May 2019 09:51:36 +0700
30 49449   ด.ช. สุธินันท์ มนตรีกุศล 1 1 Wed, 15 May 2019 10:00:18 +0700
31 49489   ด.ช. พงศภัค ชัยสุทธิวงศ์ 1 2 Wed, 15 May 2019 09:55:07 +0700
32 49498   ด.ญ. ขวัญข้าว จุ้มคำมูล 1 2 Wed, 15 May 2019 09:43:59 +0700
33 49504   ด.ญ. ทิพรดา พิสิฐศุภลักษณ์ 1 2 Wed, 15 May 2019 09:38:50 +0700
34 49514   ด.ญ. วิจิตราพร เจนแพทย์ 1 2 Wed, 15 May 2019 09:55:58 +0700
35 49517   ด.ญ. สุทธินาถ เสนาถี 1 2 Wed, 15 May 2019 09:45:35 +0700
36 49531   ด.ช. พงศพัศ เหลืองพีระชัย 1 3 Wed, 15 May 2019 09:55:27 +0700
37 49613   ด.ช. คณิสร เรือนทัศนีย์ 1 5 Wed, 15 May 2019 10:04:05 +0700
38 49627   ด.ช. พัธนวุติ บุญสารวัง 1 5 Wed, 29 May 2019 14:18:28 +0700
39 49704   ด.ช. ชนะชล ปัญญาคำ 1 7 Wed, 15 May 2019 10:08:14 +0700
40 49830   ด.ญ. รุจิราพร อิ่นแก้ว 1 9 Wed, 15 May 2019 09:59:33 +0700
41 50074   ด.ญ. ณิชมน วัฒนกุล 1 15 Wed, 15 May 2019 09:36:56 +0700
42 50089   ด.ช. เขมกร จูเซียน 1 16 Wed, 15 May 2019 10:00:34 +0700
43 50097   ด.ช. พันธุสิน มณีนันทน์ 1 16 Wed, 15 May 2019 10:08:23 +0700
44 50100   ด.ช. วรธน นุชพงษ์ 1 16 Wed, 15 May 2019 10:00:35 +0700
45 50105   ด.ญ. ฉัตรามณี ทมุ้ง 1 16 Wed, 15 May 2019 09:59:12 +0700
46 50110   ด.ญ. ณัฐวิภา ตันหราพันธุ์ 1 16 Wed, 15 May 2019 09:42:47 +0700
47 50113   ด.ญ. ปวริศา เนียมทอง 1 16 Wed, 29 May 2019 17:44:40 +0700
48 50117   ด.ญ. อาลีนา ใจคำ 1 16 Wed, 15 May 2019 10:03:33 +0700