โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20925      ชื่อวิชา : English Program (เฉพาะนักเรียน EP ม.1/16 เท่านั้น)      ห้องเรียน : 836      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 50088   ด.ช. กันตพรรธน์ มณีวรรณ 1 16 Wed, 15 May 2019 09:10:54 +0700
2 50090   ด.ช. ชัชชัย คมสัน 1 16 Wed, 15 May 2019 10:49:46 +0700
3 50098   ด.ช. พากฤต แก้วเมืองมูล 1 16 Wed, 15 May 2019 13:40:01 +0700
4 50101   ด.ช. วโรตนม์ ไวสติ 1 16 Wed, 15 May 2019 12:36:11 +0700