โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20925      ชื่อวิชา : ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน      ห้องเรียน : 842      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48447   ด.ช. จักรภพ  ขัติศรี 3 15 Wed, 15 May 2019 09:19:07 +0700
2 49089   ด.ช. ปฐมพงศ์ ดำรงวัฒนกูล 2 13 Wed, 15 May 2019 09:02:44 +0700
3 49094   ด.ช. ภูรินท์ คำปันบุตร 2 13 Wed, 15 May 2019 09:08:55 +0700
4 49109   ด.ญ. ปราณปรียา เลิศและ 2 13 Wed, 15 May 2019 09:05:33 +0700
5 49144   ด.ญ. ฉันทกานต์ นิลเขต 2 14 Wed, 15 May 2019 09:17:06 +0700
6 49543   ด.ญ. กานต์ธิดา ปูสิริพงศ์สาร 1 3 Wed, 15 May 2019 09:08:57 +0700
7 49831   ด.ญ. วชิรญาณ์ ปันดี 1 9 Wed, 15 May 2019 09:24:48 +0700
8 50103   ด.ญ. กรชนก ชูทอง 1 16 Wed, 15 May 2019 09:16:38 +0700