โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20925      ชื่อวิชา : ภาษาเยอรมัน      ห้องเรียน : 731      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48187   ด.ญ. หทัยชนก เสียงเย็น 3 8 Wed, 15 May 2019 09:34:59 +0700
2 49288   ด.ญ. ชนัญชิดา ทองสุข 2 18 Wed, 15 May 2019 09:57:20 +0700
3 49291   ด.ญ. นันท์นภัส สายสุวรรณ 2 18 Wed, 15 May 2019 09:45:19 +0700
4 49964   ด.ญ. มณีรัตน์ ขันแก้ว 1 12 Wed, 15 May 2019 10:00:43 +0700
5 50111   ด.ญ. นภสร จำนงค์ไทย 1 16 Wed, 15 May 2019 09:50:56 +0700