โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20923      ชื่อวิชา : ห้องสมุด      ห้องเรียน : ห้องสมุด      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48061   ด.ช. ณัฎฐกิตติ์ สงสาร 3 6 Wed, 15 May 2019 09:59:47 +0700
2 48641   ด.ช. กิติภัฏ เสริมสุข 2 2 Thu, 16 May 2019 15:19:27 +0700
3 48655   ด.ช. อาชวี เขียวโสด 2 2 Thu, 16 May 2019 15:18:14 +0700
4 48995   ด.ญ. เพชรลดา เตชะสืบ 2 10 Wed, 15 May 2019 09:42:41 +0700
5 49091   ด.ช. โปษิณ แสนต๊ะสืบ 2 13 Wed, 15 May 2019 10:30:06 +0700
6 49290   ด.ญ. ธัญชนก บัวสด 2 18 Wed, 15 May 2019 09:09:35 +0700
7 49293   ด.ญ. ปาเจรา จิตตุรงค์อาภรณ์ 2 18 Wed, 15 May 2019 09:25:47 +0700
8 49297   ด.ญ. พิมพ์ชนก ชาติทอง 2 18 Wed, 15 May 2019 09:50:58 +0700
9 49301   ด.ญ. สุพีรนันท์ เมฆกระจ่าง 2 18 Wed, 15 May 2019 09:41:38 +0700
10 49303   ด.ญ. เอริญา โชติธนกิจ 2 18 Wed, 15 May 2019 09:33:22 +0700
11 49558   ด.ญ. วีรอร สุทะคำ 1 3 Wed, 15 May 2019 09:51:07 +0700
12 49615   ด.ช. ณัฐวัฒน์ จักรพรรดิ์ 1 5 Wed, 15 May 2019 09:53:13 +0700
13 49624   ด.ช. นภนัยน์ เวียงแปด 1 5 Wed, 15 May 2019 09:55:50 +0700
14 49646   ด.ญ. ปิยะนุช จอมฟอง 1 5 Wed, 15 May 2019 09:36:07 +0700
15 49647   ด.ญ. แพรมุก ปงกันทา 1 5 Wed, 15 May 2019 09:43:58 +0700
16 49717   ด.ช. วีรภัทร์ จอมใจ 1 7 Wed, 15 May 2019 10:29:02 +0700
17 49719   ด.ช. ศิรสิทธิ์ ศรีใจวงศ์ 1 7 Wed, 15 May 2019 09:43:56 +0700
18 49720   ด.ช. สิปปภาส ฟูฝั้น 1 7 Thu, 23 May 2019 18:01:35 +0700
19 49735   ด.ญ. ดลฤทัย จิตธำรงสิริกุล 1 7 Wed, 15 May 2019 15:15:11 +0700
20 49746   ด.ช. กรวุธ สืบหล้า 1 8 Wed, 15 May 2019 09:53:31 +0700
21 49753   ด.ช. ธรรมณัฐ พิสุทธิ์รุจิโรจน์ 1 8 Wed, 15 May 2019 09:57:42 +0700
22 49767   ด.ช. อติชาติ เกตุวิรัตน์ 1 8 Wed, 15 May 2019 15:06:20 +0700
23 49876   ด.ญ. วรภัทร ผลประโยชน์ 1 10 Wed, 15 May 2019 09:46:16 +0700
24 49878   ด.ญ. อภิชญา ราชนำปน 1 10 Wed, 15 May 2019 09:50:30 +0700
25 49903   ด.ญ. กชกร แสงวรรณ 1 11 Wed, 15 May 2019 11:34:50 +0700
26 49914   ด.ญ. นภัสกรณ์ เครือสาร 1 11 Wed, 15 May 2019 10:03:52 +0700
27 49938   ด.ช. ภูรินาท สงสาร 1 12 Wed, 15 May 2019 10:02:47 +0700
28 49953   ด.ญ. กุลธิดา ประเสริฐวัฒน์ 1 12 Wed, 15 May 2019 09:58:37 +0700
29 49994   ด.ญ. กุญญาพัฒน์ แปงสนิท 1 13 Wed, 29 May 2019 13:39:10 +0700
30 49996   ด.ญ. จิรัชญา แก้วร่วมวงค์ 1 13 Wed, 29 May 2019 13:38:15 +0700
31 50012   ด.ญ. ศุภาวิชญ์ บูรพา 1 13 Wed, 15 May 2019 10:05:47 +0700
32 50107   ด.ญ. ชนญาดา แสนทอน 1 16 Wed, 15 May 2019 09:31:12 +0700