โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20923      ชื่อวิชา : คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น      ห้องเรียน : ห้องคอม 2      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47921   ด.ช. กมลภัทร ภิญโญ 3 3 Wed, 15 May 2019 09:29:46 +0700
2 48230   ด.ญ. สุภัชญาดา โมเหล็ก 3 9 Wed, 15 May 2019 09:15:23 +0700
3 48255   ด.ญ. กัญญ์วรา กอแแก้ว 3 10 Wed, 15 May 2019 09:26:11 +0700
4 48259   ด.ญ. ชนม์ชนก จันทร์ประเสริฐ 3 10 Wed, 15 May 2019 09:26:30 +0700
5 48262   ด.ญ. ดวงรัตน์ ธิช่างทอง 3 10 Wed, 15 May 2019 09:18:11 +0700
6 48263   ด.ญ. ธนานันท์ สังข์เมือง 3 10 Wed, 15 May 2019 09:03:20 +0700
7 48269   ด.ญ. พิมพ์ชนก รินเชื้อ 3 10 Wed, 15 May 2019 09:11:29 +0700
8 48322   ด.ช. กมลภพ เณรรอด 3 12 Wed, 15 May 2019 09:29:23 +0700
9 48325   ด.ช. ณัฐชนน นนทมาลย์ 3 12 Wed, 15 May 2019 09:04:30 +0700
10 48327   ด.ช. ณัธฤต คงดำ 3 12 Wed, 15 May 2019 09:05:22 +0700
11 48334   ด.ช. ปฐวิกานต์ ทินวงษ์ 3 12 Wed, 15 May 2019 09:02:37 +0700
12 49280   ด.ช. พีร์ นนทรักส์ 2 18 Wed, 15 May 2019 09:32:26 +0700
13 49281   ด.ช. ภาสกร มิลินทสูต 2 18 Wed, 15 May 2019 09:34:35 +0700
14 49283   ด.ช. รัชชานนท์ เรืองไรลักษมี 2 18 Wed, 15 May 2019 09:12:46 +0700
15 49284   ด.ช. ศุภวิชญ์ แสนทา 2 18 Wed, 15 May 2019 09:30:43 +0700
16 49286   ด.ช. สุวรรณภูมิ นวลสาย 2 18 Wed, 15 May 2019 09:08:01 +0700
17 49287   ด.ช. อภิรักษ์ กมลประภาสวัสดิ์ 2 18 Wed, 15 May 2019 09:17:06 +0700
18 49292   ด.ญ. เบญญาภา ความหมั่น 2 18 Wed, 15 May 2019 09:38:35 +0700
19 49460   ด.ญ. นิภาสิริ ตาเมือง 1 1 Wed, 15 May 2019 09:28:57 +0700
20 49509   ด.ญ. พรรณภัทร เขียวชอุ่ม 1 2 Wed, 15 May 2019 09:18:52 +0700
21 49512   ด.ญ. ล้อมพร ประถมพล 1 2 Wed, 15 May 2019 09:07:39 +0700
22 49570   ด.ช. ธราเทพ เเสวงผล 1 4 Wed, 15 May 2019 09:27:31 +0700
23 49582   ด.ช. สรสิช เติมขจรกิจ 1 4 Wed, 15 May 2019 09:11:20 +0700
24 49632   ด.ช. สิรภพ เรือนกุณา 1 5 Wed, 15 May 2019 09:10:07 +0700
25 49713   ด.ช. นภัส พลอยเจิมศรี 1 7 Wed, 15 May 2019 09:29:17 +0700
26 49773   ด.ญ. ณัฐกมล ถือบุญ 1 8 Wed, 15 May 2019 09:31:39 +0700
27 49775   ด.ญ. ณัฐนิชา ราชประสิทธิ์ 1 8 Wed, 15 May 2019 09:08:05 +0700
28 49818   ด.ญ. ธัญพร ฟูธรรม 1 9 Wed, 15 May 2019 09:12:42 +0700
29 49892   ด.ช. พีรพัฒน์ กันตา 1 11 Wed, 15 May 2019 09:05:01 +0700
30 49992   ด.ช. สัณห์ศรุต วีระพิทักษ์กุล 1 13 Wed, 15 May 2019 09:25:16 +0700
31 50068   ด.ญ. กรภัทร์ คงพิริยะภิญโญ 1 15 Wed, 15 May 2019 09:33:56 +0700
32 50081   ด.ญ. รตนพร แถมสุข 1 15 Wed, 15 May 2019 09:08:47 +0700
33 50094   ด.ช. ธีรวัฒน์ คำลือ 1 16 Wed, 15 May 2019 09:34:27 +0700