โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20923      ชื่อวิชา : Internet ม.ต้น      ห้องเรียน : ห้อง Internet      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48014   ด.ช. ชาตรี รวยถาวรกิจ 3 5 Wed, 15 May 2019 09:35:41 +0700
2 48016   ด.ช. ฐากูร สิงห์ทองลา 3 5 Wed, 15 May 2019 09:18:02 +0700
3 48024   ด.ช. ปีย์มนัส ชัยยศ 3 5 Wed, 15 May 2019 09:06:44 +0700
4 48032   ด.ช. อติคุณ ชินบุตร 3 5 Wed, 15 May 2019 10:00:08 +0700
5 48766   ด.ช. ณภัทร ณ ลำพูน 2 5 Wed, 15 May 2019 09:36:45 +0700
6 48808   ด.ช. ณัฐดนัย เรืองขำ 2 6 Wed, 15 May 2019 09:41:26 +0700
7 48819   ด.ช. ศุภฤกษ์ สว่างทุกข์ 2 6 Wed, 15 May 2019 09:45:18 +0700
8 48820   ด.ช. อชิระ แก้วจำรัส 2 6 Wed, 15 May 2019 09:37:54 +0700
9 49088   ด.ช. นิริทธ์ พงษ์มารุทัย 2 13 Wed, 15 May 2019 09:38:04 +0700
10 49409   ด.ช. จักรกฤษณ์ อลังการนันท์ 3 9 Wed, 15 May 2019 09:44:14 +0700
11 49616   ด.ช. ถิรภัทร สุรินทร์ 1 5 Wed, 15 May 2019 09:39:28 +0700
12 49654   ด.ญ. อชิตะ เม่นสิน 1 5 Wed, 15 May 2019 10:01:36 +0700
13 49673   ด.ช. สิงหเดช แสนวงค์คำ 1 6 Wed, 15 May 2019 09:44:07 +0700
14 49927   ด.ช. ทักษดนย์ คนฟู 1 12 Wed, 15 May 2019 09:07:22 +0700
15 50052   ด.ช. กฤตภาส บุญเรือง 1 15 Wed, 15 May 2019 09:42:42 +0700