โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20923      ชื่อวิชา : รักษ์ต้นไม้      ห้องเรียน : สวนสมเด็จย่าฯ      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48111   ด.ช. พีระพงษ์ มาลา 3 7 Wed, 15 May 2019 09:16:17 +0700
2 48112   ด.ช. ภัทรพล อินธิมา 3 7 Wed, 15 May 2019 09:22:40 +0700
3 48115   ด.ช. วรปรัชญ์ พิจอมบุตร 3 7 Wed, 15 May 2019 09:19:20 +0700
4 48233   ด.ช. ณัฐกิตติ์ เรืองอินทร์ 3 10 Wed, 15 May 2019 09:27:42 +0700
5 48584   ด.ช. พรัญชน์ วิมุกตายน 3 7 Wed, 15 May 2019 10:36:41 +0700
6 48633   ด.ญ. พลอยปภัส สินวัชรไพศาล 2 1 Wed, 15 May 2019 11:00:11 +0700
7 48647   ด.ช. พชรพล พรินทรากุล 2 2 Wed, 15 May 2019 09:31:30 +0700
8 48965   ด.ช. ณชพล ศิริชา 2 10 Wed, 15 May 2019 09:16:17 +0700
9 48967   ด.ช. ณัฐภัทร สุวรรณห้อย 2 10 Wed, 15 May 2019 09:08:23 +0700
10 48972   ด.ช. นาถวัฒน์ ปันติ 2 10 Wed, 15 May 2019 09:29:54 +0700
11 48974   ด.ช. พลจันทร์ โกมลเมนะ 2 10 Wed, 15 May 2019 09:28:57 +0700
12 48977   ด.ช. ภากร วันทะยะ 2 10 Wed, 15 May 2019 09:20:50 +0700
13 48978   ด.ช. ภาสกร อ๊อดทรัพย์ 2 10 Wed, 15 May 2019 09:20:19 +0700
14 48980   ด.ช. วชิระ ข้อทน 2 10 Wed, 15 May 2019 09:32:53 +0700
15 49063   ด.ญ. กุลนัดดา บุญจู 2 12 Wed, 15 May 2019 09:25:41 +0700
16 49069   ด.ญ. ธวัลสิรี ตาตุ 2 12 Wed, 15 May 2019 09:36:07 +0700
17 49104   ด.ญ. ณัฐมณี พันธุ์สุริยวงค์ 2 13 Wed, 15 May 2019 10:44:39 +0700
18 49111   ด.ญ. พฤกษาพรรณี บุญเรือง 2 13 Wed, 15 May 2019 10:40:34 +0700
19 49115   ด.ญ. ศุทธิชา เชื้อเต๊อะ 2 13 Wed, 15 May 2019 10:39:32 +0700
20 49116   ด.ญ. สมัชญา ดวงใน 2 13 Wed, 15 May 2019 09:33:26 +0700
21 49184   ด.ญ. จรณินท์ วงค์คำลือ 2 15 Wed, 15 May 2019 09:35:03 +0700
22 49188   ด.ญ. ณัฐรัมภา พิมลศรี 2 15 Wed, 15 May 2019 10:35:51 +0700
23 49198   ด.ญ. สุทธดา อริยะเครือ 2 15 Wed, 15 May 2019 09:32:09 +0700
24 49433   ด.ช. คิรากร ศรีคำชุม 1 1 Wed, 15 May 2019 09:23:47 +0700
25 49435   ด.ช. ณัฎฐากร ยอดคำ 1 1 Wed, 15 May 2019 09:10:31 +0700
26 49440   ด.ช. ธัชกร จักรแก้ว 1 1 Wed, 15 May 2019 10:50:31 +0700
27 49447   ด.ช. ภาณุพงค์ ขอน้อย 1 1 Wed, 15 May 2019 10:37:26 +0700
28 49463   ด.ช. นภดล ศิวะศรีรุ่งโรจน์ 1 1 Wed, 15 May 2019 11:02:19 +0700
29 49622   ด.ช. ธนวินท์ ไชยดวงแก้ว 1 5 Wed, 15 May 2019 10:58:33 +0700
30 49858   ด.ช. อุกฤษฎ์ บุญลิถาน 1 10 Wed, 15 May 2019 09:03:02 +0700
31 49898   ด.ช. เศรษฐพงษ์ แก้วมูล 1 11 Wed, 15 May 2019 09:26:56 +0700
32 49975   ด.ช. ณัชพล แสงเมือง 1 13 Wed, 15 May 2019 09:32:48 +0700