โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20923      ชื่อวิชา : คุ้มครองผู้บริโภค      ห้องเรียน : อาคารคหกรรม      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48923   ด.ช. คุณาวุฒิ ไชยวรรณ์ 2 9 Wed, 15 May 2019 09:03:12 +0700
2 48925   ด.ช. ชาญณรงค์ เป้าประกิจ 2 9 Wed, 15 May 2019 11:19:08 +0700
3 48928   ด.ช. ณัฐภูมิ หอมแก่นจันทร์ 2 9 Wed, 15 May 2019 09:35:31 +0700
4 48929   ด.ช. ธนเทพ เทพศิริ 2 9 Wed, 15 May 2019 09:01:50 +0700
5 48930   ด.ช. ปวรปรัชญ์ หัวเพชร 2 9 Wed, 15 May 2019 09:59:07 +0700
6 48931   ด.ช. ปัณณทัต คำมีก้ำ 2 9 Wed, 15 May 2019 09:47:50 +0700
7 48933   ด.ช. ภควัฒน์ ตรีรัตน์ 2 9 Wed, 29 May 2019 14:12:16 +0700
8 48936   ด.ช. ภาคิน หอมแก่นจันทร์ 2 9 Fri, 24 May 2019 22:11:43 +0700
9 48937   ด.ช. ยศกร ธรรมยศ 2 9 Wed, 15 May 2019 09:41:56 +0700
10 48940   ด.ช. ศุภวัฒน์ ก๋าเงิน 2 9 Wed, 15 May 2019 09:41:27 +0700
11 49394   ด.ช. ภัทรชัย บุญเฮง 2 9 Wed, 15 May 2019 09:12:08 +0700
12 49478   ด.ช. จักรพรรดิ์ ใจดี 1 2 Wed, 15 May 2019 10:18:59 +0700
13 49658   ด.ช. จิรายุ ภู่พิพัฒน์กูล 1 6 Wed, 15 May 2019 10:13:22 +0700
14 49681   ด.ญ. เกตน์สิริ ไม้ประดิษฐ์ 1 6 Wed, 15 May 2019 10:04:01 +0700
15 49685   ด.ญ. ชนันต์ญา สมจันทร์ตา 1 6 Fri, 17 May 2019 12:05:30 +0700
16 49686   ด.ญ. ชัญญา เล็กกำแหง 1 6 Wed, 15 May 2019 10:06:10 +0700
17 49700   ด.ญ. อติกานต์ ปีบ้านใหม่ 1 6 Fri, 17 May 2019 12:00:54 +0700
18 49708   ด.ช. ณัฏฐภัทร รินทร์แก้ว 1 7 Wed, 15 May 2019 10:07:19 +0700
19 49837   ด.ช. ครองสิริ ทิพย์มณฑา 1 10 Wed, 15 May 2019 10:30:44 +0700
20 49844   ด.ช. ธนกร ของเดิม 1 10 Wed, 15 May 2019 12:56:19 +0700
21 49906   ด.ญ. ชนัญญา เดชาปุณยธร 1 11 Wed, 15 May 2019 09:41:23 +0700
22 50006   ด.ญ. รัมภาพร ขาวอ่อน 1 13 Wed, 15 May 2019 09:28:25 +0700
23 50060   ด.ช. ปาฏิหาริย์ เชื้อเมืองพาน 1 15 Wed, 15 May 2019 16:56:14 +0700