โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20923      ชื่อวิชา : การถ่ายภาพ      ห้องเรียน : เกษมชัย      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47846   ด.ช. อัจฉริยะ มิ่งเชื้อ 3 1 Wed, 15 May 2019 09:08:49 +0700
2 47878   ด.ช. ธนวัฒน์ ทองศรีนวล 3 2 Wed, 15 May 2019 09:09:55 +0700
3 47882   ด.ช. ปริญ มิตรเจริญ 3 2 Wed, 15 May 2019 09:07:00 +0700
4 47884   ด.ช. พชร ปาละวงศ์ 3 2 Wed, 15 May 2019 09:07:42 +0700
5 47885   ด.ช. ภูมิทรัพย์อนันต์ เทียมแก้ว 3 2 Wed, 15 May 2019 09:11:29 +0700
6 47890   ด.ช. สันติสุข จงกล 3 2 Wed, 15 May 2019 09:01:54 +0700
7 47922   ด.ช. กฤติพงษ์ อ้นน้อย 3 3 Wed, 15 May 2019 09:05:55 +0700
8 47942   ด.ญ. ชนิตสิรี กันธิยะ 3 3 Fri, 17 May 2019 12:08:04 +0700
9 47947   ด.ญ. ฐิตารัตน์ ตามวงค์ 3 3 Wed, 15 May 2019 09:09:47 +0700
10 47955   ด.ญ. นภนภัส อินทร์ชัยเทพ 3 3 Wed, 15 May 2019 09:24:22 +0700
11 48189   ด.ช. กัณฐพันธ์ เปรมทอง 3 9 Wed, 15 May 2019 09:06:01 +0700
12 48190   ด.ช. ณดล วิไลรัตน์ 3 9 Wed, 15 May 2019 09:08:40 +0700
13 48193   ด.ช. ทัชชล นันตี 3 9 Wed, 15 May 2019 09:12:10 +0700
14 48194   ด.ช. ธนพนธ์ ใจตั้ง 3 9 Wed, 15 May 2019 09:02:18 +0700
15 48231   ด.ญ. อัจฉราภรณ์ จะวะนะ 3 9 Wed, 15 May 2019 09:05:26 +0700
16 48232   ด.ญ. อารชา เป็นมูลยิ่ง 3 9 Wed, 15 May 2019 09:08:35 +0700
17 48291   ด.ช. ปาลีโกศัลย์ วิบูลย์อรรถ 3 11 Wed, 15 May 2019 09:08:20 +0700
18 48381   ด.ช. พงศกร มีธรรม 3 13 Wed, 15 May 2019 09:06:18 +0700
19 48491   ด.ช. ศิรชัย   คมสัน 3 16 Wed, 15 May 2019 09:17:14 +0700
20 48711   ด.ญ. ภคพร มงคลพันธ์ 2 3 Wed, 15 May 2019 10:20:25 +0700
21 48737   ด.ญ. กุลชา นามะสนธิ 2 4 Wed, 15 May 2019 09:03:05 +0700
22 48737   ด.ญ. กุลชา นามะสนธิ 2 4 Wed, 15 May 2019 09:03:10 +0700
23 48739   ด.ญ. จีระนันท์ วังจิระพันธ์ 2 4 Wed, 15 May 2019 09:03:23 +0700
24 48776   ด.ช. วุฒิกร นันทหน่อ 2 5 Thu, 16 May 2019 09:01:40 +0700
25 48792   ด.ญ. ศศิณา เสวตวิหารี 2 5 Thu, 16 May 2019 09:01:40 +0700
26 49475   ด.ญ. อรชพร อรุณไชย 1 1 Wed, 15 May 2019 09:03:29 +0700
27 49842   ด.ช. ณรงศักดิ์ ฉัตรดี 1 10 Wed, 15 May 2019 09:06:51 +0700
28 49849   ด.ช. พลกฤต เป็นมูลยิ่ง 1 10 Wed, 15 May 2019 09:23:28 +0700
29 50057   ด.ช. นิธิกิตติคุณ โอฬารจันทโรทัย 1 15 Wed, 15 May 2019 10:25:27 +0700
30 50082   ด.ญ. ลักษณียา เสรีกุลวิเวทย์ 1 15 Wed, 15 May 2019 09:14:13 +0700