โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20923      ชื่อวิชา : การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น      ห้องเรียน : ห้องเขียนแบบ      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48066   ด.ช. ธนกฤต มิตรเจริญ 3 6 Wed, 15 May 2019 10:07:04 +0700
2 48646   ด.ช. เผ่าพงษ์พันธ์ ใจมวน 2 2 Wed, 15 May 2019 09:51:06 +0700
3 49024   ด.ญ. ชนิสรา พิมสาร 2 11 Wed, 15 May 2019 10:22:01 +0700
4 49044   ด.ช. จิรวัฒน์ ถาน้อย 2 12 Wed, 15 May 2019 10:10:37 +0700
5 49169   ด.ช. พีรณัฐ ใจปัญญา 2 15 Wed, 15 May 2019 10:06:03 +0700
6 49275   ด.ช. กฤษฎิ์ ทองจิบ 2 18 Wed, 15 May 2019 10:02:10 +0700
7 49465   ด.ญ. ผกาวดี สาบคำ 1 1 Wed, 15 May 2019 10:06:44 +0700
8 49620   ด.ช. ธนดล จันทร์เดช 1 5 Wed, 15 May 2019 10:18:18 +0700
9 49660   ด.ช. ณัญฐกรณ์ ดอนสินบูรณ์ 1 6 Wed, 15 May 2019 10:21:18 +0700
10 49676   ด.ช. อชิระ ธีรวัฒน์วาที 1 6 Wed, 15 May 2019 10:03:08 +0700
11 49833   ด.ญ. สวิตตา อุดรวัฒน์ 1 9 Wed, 15 May 2019 10:22:08 +0700
12 49915   ด.ญ. นันท์นภัส หมื่นยศ 1 11 Fri, 31 May 2019 13:46:14 +0700
13 49921   ด.ญ. ลลิตา ฟองคำ 1 11 Wed, 15 May 2019 10:08:29 +0700
14 50003   ด.ญ. บุญญาพร แก้วใจบุญ 1 13 Sun, 26 May 2019 14:43:14 +0700
15 50009   ด.ญ. ศรัญญา อินทะปัด 1 13 Wed, 15 May 2019 10:06:36 +0700