โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20923      ชื่อวิชา : พับกระดาษญี่ปุ่น      ห้องเรียน : 939      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48057   ด.ช. ก้องภพ นันตาแสง 3 6 Wed, 15 May 2019 09:12:04 +0700
2 48169   ด.ญ. คนัมภรณ์ วงค์ลือโลก 3 8 Wed, 15 May 2019 09:26:25 +0700
3 48610   ด.ช. พีรพัฒน์ ทองดีนอก 2 1 Wed, 15 May 2019 09:10:16 +0700
4 48614   ด.ช. สัณหวัตร์ วงศ์กลม 2 1 Wed, 15 May 2019 09:25:32 +0700
5 48629   ด.ญ. ประภาวรินทร์ ตารุสา 2 1 Wed, 15 May 2019 09:07:08 +0700
6 48637   ด.ญ. สุพิชฌา บุญชุม 2 1 Wed, 15 May 2019 09:23:02 +0700
7 48640   ด.ญ. อัจฉราภรณ์ สีธรรมใจ 2 1 Wed, 15 May 2019 09:22:25 +0700
8 48745   ด.ญ. พัทธ์ธีรา เรืองสา 2 4 Wed, 15 May 2019 09:11:41 +0700
9 48906   ด.ญ. ณัฐนันท์ ธรรมปัญญา 2 8 Wed, 15 May 2019 09:25:10 +0700
10 48916   ด.ญ. สุธาสินี ใจสันกลาง 2 8 Wed, 15 May 2019 09:25:08 +0700
11 48954   ด.ญ. พราวนภางค์ คำพิโล 2 9 Wed, 15 May 2019 09:03:15 +0700
12 49245   ด.ช. ภูมิพัฒน์ ญาณิสราพันธ์ 2 17 Wed, 15 May 2019 09:30:19 +0700
13 49264   ด.ญ. ปุณยนุช สายสุข 2 17 Wed, 15 May 2019 09:17:33 +0700
14 49461   ด.ญ. ปภาวรินท์ ภู่ระกำ 1 1 Wed, 15 May 2019 09:10:32 +0700
15 49796   ด.ช. ณัฐพล กัลปสันติ 1 9 Wed, 15 May 2019 09:05:22 +0700
16 49832   ด.ญ. ศุภัชชา เดี่ยวรัตนกุล 1 9 Wed, 15 May 2019 09:21:49 +0700
17 49929   ด.ช. ธนภัทร อมรปิยะกิจ 1 12 Wed, 15 May 2019 09:18:55 +0700
18 49954   ด.ญ. ชนากานต์ สมงาม 1 12 Wed, 15 May 2019 09:14:04 +0700