โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20911      ชื่อวิชา : หนอนหนังสือ ม.ต้น      ห้องเรียน : ศูนย์ไทย 2      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47937   ด.ญ. กัญญารัตน์ บุญโนนแต้ 3 3 Wed, 15 May 2019 09:09:46 +0700
2 48035   ด.ญ. จิรัชญา ศรีชัยตัน 3 5 Wed, 15 May 2019 09:36:40 +0700
3 48037   ด.ญ. จีรนันท์ คันธชุมภู 3 5 Wed, 15 May 2019 09:31:40 +0700
4 48040   ด.ญ. ฐิติชญา ศรีอิ่นแก้ว 3 5 Wed, 15 May 2019 09:19:50 +0700
5 48044   ด.ญ. นนทพร ใจเข้าชุม 3 5 Wed, 15 May 2019 09:04:24 +0700
6 48045   ด.ญ. นพธีรา ปันแก้ว 3 5 Wed, 15 May 2019 09:31:31 +0700
7 48048   ด.ญ. พีรยา พงษ์วัฒนกุล 3 5 Wed, 15 May 2019 09:37:37 +0700
8 48053   ด.ญ. สุวภาดี ณ ลำปาง 3 5 Wed, 15 May 2019 09:28:37 +0700
9 48054   ด.ญ. อภิชญา สรรพกิจกำจร 3 5 Wed, 15 May 2019 09:25:01 +0700
10 48132   ด.ญ. ธิดาพร นันตา 3 7 Wed, 15 May 2019 09:07:45 +0700
11 48172   ด.ญ. นภสร พักใส 3 8 Wed, 15 May 2019 09:46:57 +0700
12 48324   ด.ช. ณัชพล ทิพยศ 3 12 Wed, 15 May 2019 09:11:10 +0700
13 48479   ด.ญ. สุธินี   ฤกษ์สุภา 3 15 Wed, 15 May 2019 09:34:55 +0700
14 48807   ด.ช. ณัฐชนน ทาเกษม 2 6 Wed, 15 May 2019 09:38:13 +0700
15 48821   ด.ช. อริยพล พนะการ 2 6 Wed, 15 May 2019 09:30:51 +0700
16 48942   ด.ญ. กชพร บุษเนียร 2 9 Wed, 15 May 2019 09:34:15 +0700
17 48943   ด.ญ. กุลปรียา แว่นแก้ว 2 9 Wed, 15 May 2019 09:48:39 +0700
18 49002   ด.ช. กรภัทร์ เตียวตระกูล 2 11 Wed, 15 May 2019 09:03:39 +0700
19 49017   ด.ช. ภูมิหิรัณย์ ไชยชนะ 2 11 Wed, 15 May 2019 09:05:21 +0700
20 49413   ด.ช. สกุลแก้ว สิงห์แก้ว 3 9 Wed, 15 May 2019 11:38:21 +0700
21 49502   ด.ญ. ณัฏฐณิชา คำกาละ 1 2 Wed, 15 May 2019 09:31:33 +0700
22 49712   ด.ช. ธนดล หอมนิยม 1 7 Wed, 29 May 2019 10:01:41 +0700
23 49729   ด.ญ. กุลธิดา วงศ์แก้ว 1 7 Wed, 15 May 2019 09:49:21 +0700
24 49730   ด.ญ. เขมสุฎา พิศาลรุ่งโรจน์ 1 7 Wed, 29 May 2019 10:03:18 +0700
25 49731   ด.ญ. จิดาภา วงศ์เขียวถา 1 7 Wed, 15 May 2019 09:38:52 +0700
26 49733   ด.ญ. ณัฐณิชา กระจ่างฉาย 1 7 Wed, 29 May 2019 10:00:06 +0700
27 49737   ด.ญ. ปานชนก เมืองมา 1 7 Wed, 29 May 2019 10:06:32 +0700
28 49738   ด.ญ. ปาริชาติ จันทร์คำ 1 7 Wed, 15 May 2019 09:27:41 +0700
29 49744   ด.ญ. วิภาภรณ์ ฝั้นแก้ว 1 7 Wed, 15 May 2019 09:34:24 +0700
30 49745   ด.ญ. สุลักษ์ศิกา หอมแก่นจันทร์ 1 7 Wed, 15 May 2019 09:21:04 +0700
31 49941   ด.ช. ศิวกร ฝั้นจักสาย 1 12 Wed, 15 May 2019 09:55:50 +0700