โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20923      ชื่อวิชา : ปักริบบิ้นแสนสวย      ห้องเรียน : 925      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48170   ด.ญ. ชนาภัทร ใจวรรณะ 3 8 Wed, 15 May 2019 09:54:57 +0700
2 48336   ด.ช. ฟ้าประทาน ศรีสุข 3 12 Wed, 15 May 2019 09:53:03 +0700
3 48341   ด.ช. อภิวิชญ์ สุขไชย 3 12 Sat, 25 May 2019 19:45:54 +0700
4 48618   ด.ญ. คุณัชญา สวรรค์วงศ์ 2 1 Wed, 15 May 2019 09:17:42 +0700
5 48956   ด.ญ. พุทธรักษา รักชาติ 2 9 Wed, 15 May 2019 09:37:20 +0700
6 49107   ด.ญ. นันทนัช ใจบรรทัด 2 13 Wed, 15 May 2019 09:20:27 +0700
7 49110   ด.ญ. พรปวีณ์ แก้วเพ็ง 2 13 Wed, 15 May 2019 09:35:03 +0700
8 49118   ด.ญ. สุภาวดี คลาดแคล้ว 2 13 Wed, 15 May 2019 09:03:38 +0700
9 49375   ด.ญ. เปมิกา เต็มโชติชญาน์ 3 8 Wed, 15 May 2019 09:55:26 +0700
10 49470   ด.ญ. ภูริชญา ศรีสุลิตร์ 1 1 Wed, 15 May 2019 09:37:29 +0700
11 49530   ด.ช. ปฏิพัตร์ ใจคำฟู 1 3 Sat, 25 May 2019 16:02:15 +0700
12 49546   ด.ญ. ชมผกา ทิพย์วงศา 1 3 Wed, 15 May 2019 09:51:36 +0700
13 49554   ด.ญ. ภัทรธิดา สุขเพราะนา 1 3 Wed, 15 May 2019 09:28:25 +0700
14 49687   ด.ญ. ณฐกมล สีชมภู 1 6 Wed, 15 May 2019 09:46:05 +0700
15 49910   ด.ญ. ฐิติยา อุตมีมั่ง 1 11 Wed, 15 May 2019 09:54:22 +0700