โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20921      ชื่อวิชา : ดนตรีไทยพื้นเมือง      ห้องเรียน : ห้องดนตรีไทยพื้นเมือง      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48460   ด.ช. สุวิจักขณ์   ชัยพรม 3 15 Wed, 15 May 2019 09:29:28 +0700
2 48624   ด.ญ. ธนัญชนก เครือใจยา 2 1 Wed, 15 May 2019 09:08:15 +0700
3 48910   ด.ญ. นันท์นภัส เจริญจันทร์ 2 8 Wed, 15 May 2019 09:38:52 +0700
4 49072   ด.ญ. ปริยาภัทร สายสุข 2 12 Wed, 15 May 2019 09:39:27 +0700
5 49508   ด.ญ. ปาริฉัตร ชัยณรงค์ 1 2 Wed, 15 May 2019 09:45:34 +0700
6 49529   ด.ช. ปกรณ์เกียรติ สร้อยวัน 1 3 Wed, 15 May 2019 09:24:21 +0700
7 49683   ด.ญ. จิรัชยา ชมภูบุตร 1 6 Wed, 29 May 2019 10:14:38 +0700
8 49864   ด.ญ. ธนวรรณ มาทา 1 10 Wed, 15 May 2019 09:45:16 +0700