โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20921      ชื่อวิชา : จิตอาสาศิลป์      ห้องเรียน : ศิลป์ 2      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47997   ด.ญ. นิชานาถ สารชัย 3 4 Wed, 15 May 2019 09:22:50 +0700
2 48003   ด.ญ. พัชราภา วรรณารักษ์ 3 4 Wed, 15 May 2019 09:02:48 +0700
3 48005   ด.ญ. ภชรวลัย ผากา 3 4 Wed, 15 May 2019 09:02:48 +0700
4 48749   ด.ญ. พิมพ์ชนก จันทมล 2 4 Wed, 15 May 2019 09:32:03 +0700
5 48827   ด.ญ. บุญญาพร ก๋อนสืบ 2 6 Wed, 15 May 2019 10:00:06 +0700
6 49824   ด.ญ. ปาลิตา แก้วสามต่อ 1 9 Wed, 15 May 2019 10:03:23 +0700
7 49870   ด.ญ. ปภาวรินทร์ มงคล 1 10 Wed, 15 May 2019 10:04:00 +0700
8 49956   ด.ญ. นันทิชา มาละเงิน 1 12 Wed, 15 May 2019 10:04:33 +0700