โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20921      ชื่อวิชา : Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ      ห้องเรียน : ลานศิลป์ 2      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48009   ด.ญ. อธิติ  จ๊ะปิน 3 4 Wed, 15 May 2019 09:08:49 +0700
2 48266   ด.ญ. ปรียากร  เรียนเก่ง 3 10 Wed, 15 May 2019 09:28:28 +0700
3 48597   ด.ญ. อภิสรา ใสแจ่ม 3 10 Wed, 15 May 2019 09:08:31 +0700
4 48866   ด.ญ. ชาลิสา ไชยคันธิยะ 2 7 Wed, 15 May 2019 13:40:30 +0700
5 48932   ด.ช. ผลิตโชค กองคำบุตร 2 9 Wed, 15 May 2019 09:49:38 +0700
6 49421   ด.ช. อาคิรา คนกล้า 2 14 Wed, 15 May 2019 10:24:43 +0700
7 49825   ด.ญ. เพลงพัทรา โสภาแปง 1 9 Wed, 15 May 2019 09:46:28 +0700
8 50002   ด.ญ. บัณฑิตา จันทร์ประเสริฐ 1 13 Wed, 15 May 2019 09:51:01 +0700