โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20911      ชื่อวิชา : ทักษะภาษาไทย      ห้องเรียน : ศูนย์ไทย 1      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48367   ด.ช. กิตติชัย ทิพย์มาบุตร 3 13 Wed, 29 May 2019 14:17:46 +0700
2 48651   ด.ช. ภูวสิษฏ์ ใจชุ่ม 2 2 Wed, 15 May 2019 09:36:34 +0700
3 48652   ด.ช. วชิรพล คำวงศ์ 2 2 Wed, 15 May 2019 09:24:59 +0700
4 48676   ด.ญ. ภคพร น้ำฟ้า 2 2 Wed, 15 May 2019 12:59:13 +0700
5 48690   ด.ช. ภัทรภูมิ เทพปันติ 2 3 Wed, 15 May 2019 09:59:39 +0700
6 48697   ด.ญ. ชนัญชิดา ทาแกง 2 3 Thu, 16 May 2019 11:40:22 +0700
7 48700   ด.ญ. ญานิศา อำนาจปลูก 2 3 Wed, 15 May 2019 09:54:13 +0700
8 48704   ด.ญ. นภัทร คำเมืองใจ 2 3 Wed, 15 May 2019 09:53:59 +0700
9 48716   ด.ญ. ศิริกาญ แก้วมา 2 3 Thu, 16 May 2019 11:41:11 +0700
10 49001   ด.ช. กรกฏ ปิ่นฝั้น 2 11 Thu, 16 May 2019 11:45:01 +0700
11 49506   ด.ญ. ธนัญชนก แก้วจันทร์ 1 2 Wed, 15 May 2019 12:18:23 +0700
12 49592   ด.ญ. ญาดา อินนาค 1 4 Wed, 15 May 2019 09:28:36 +0700
13 49630   ด.ช. ยศกร ผดุงภักดีกุล 1 5 Tue, 21 May 2019 10:21:05 +0700
14 49874   ด.ญ. พิมพ์ชนก เครือใจยา 1 10 Wed, 15 May 2019 12:55:33 +0700
15 49883   ด.ช. กันตภณ โคตะอินทร์ 1 11 Wed, 15 May 2019 10:35:57 +0700
16 49894   ด.ช. ภาคย์โภไคย หมื่นเทพ 1 11 Wed, 15 May 2019 10:25:00 +0700
17 49897   ด.ช. ศุกลภัทร อัครชัยธัญศิริ 1 11 Wed, 15 May 2019 14:20:59 +0700
18 49905   ด.ญ. ชญานันท์ กลีบบัว 1 11 Wed, 15 May 2019 13:21:41 +0700
19 49909   ด.ญ. ญาณศิริ เบอร์ริส 1 11 Wed, 15 May 2019 11:41:17 +0700
20 49923   ด.ญ. วรางคณา ดอยลอม 1 11 Wed, 15 May 2019 11:16:53 +0700
21 49924   ด.ญ. ศิริประภา กำลังว่อง 1 11 Wed, 15 May 2019 10:17:13 +0700
22 49928   ด.ช. ธนกฤต เศรษฐอรวรรณ 1 12 Wed, 15 May 2019 10:12:24 +0700
23 49930   ด.ช. ธเนศวร ปีบ้านใหม่ 1 12 Wed, 15 May 2019 10:09:49 +0700
24 49944   ด.ช. สิรวิชญ์ ใจวุฒิ 1 12 Thu, 16 May 2019 11:47:09 +0700
25 49966   ด.ญ. วรัชญาภรณ์ ยศสมสาย 1 12 Wed, 15 May 2019 10:06:43 +0700
26 49968   ด.ญ. อภิชญา แก้วบุญเรือง 1 12 Wed, 15 May 2019 10:52:51 +0700
27 49984   ด.ช. วรากร วงค์พรหมสาย 1 13 Wed, 15 May 2019 11:49:56 +0700
28 50092   ด.ช. ธัชชกร พรรณารุโณทัย 1 16 Wed, 15 May 2019 10:13:41 +0700