โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20919      ชื่อวิชา : ลีลาศ      ห้องเรียน : ใต้ถุนอาคารบุญชู      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48988   ด.ญ. นภพร สมแก้ว 2 10 Wed, 15 May 2019 10:09:23 +0700
2 48992   ด.ญ. พัฒน์นรี ธรรมยา 2 10 Wed, 15 May 2019 10:33:20 +0700
3 48997   ด.ญ. ศราศิณีย์ ลายขัน 2 10 Wed, 15 May 2019 10:09:23 +0700
4 48999   ด.ญ. สุกฤตา วงศ์ลังกา 2 10 Wed, 15 May 2019 10:27:11 +0700
5 49682   ด.ญ. จิรัชยา มีใจวงค์ 1 6 Wed, 15 May 2019 09:34:23 +0700
6 49912   ด.ญ. ณัฐนันท์ จันทร์แสนตอ 1 11 Wed, 15 May 2019 09:23:50 +0700
7 50108   ด.ญ. ณภัทร วัชรขจรกุล 1 16 Wed, 15 May 2019 10:21:23 +0700