โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20919      ชื่อวิชา : เทเบิลเทนนิส      ห้องเรียน : ศูนย์กีฬา      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48106   ด.ช. ต้นทรัพย์ อุดมรักษาสกุล 3 7 Wed, 15 May 2019 09:23:41 +0700
2 48120   ด.ช. สรวิชญ์ ท่องเที่ยว 3 7 Wed, 15 May 2019 09:17:23 +0700
3 48151   ด.ช. ณัฐวุฒิ  คำมุงเมือง 3 8 Wed, 15 May 2019 09:18:31 +0700
4 48158   ด.ช. ภาณุวัฒน์   ปัญญาทอน 3 8 Wed, 15 May 2019 09:05:04 +0700
5 48238   ด.ช. ไชยนาวา   ไชยยะ 3 10 Wed, 15 May 2019 09:03:15 +0700
6 48296   ด.ช. วิวัฒน์วงศ์  ศรีเหรา 3 11 Wed, 15 May 2019 09:21:00 +0700
7 48365   ด.ช. กฤตยชญ์ สมพงษ์ 3 13 Wed, 15 May 2019 09:20:54 +0700
8 48384   ด.ช. พีระพงษ์ พิมสอน 3 13 Wed, 15 May 2019 09:07:13 +0700
9 48593   ด.ช. ภูริพงษ์ คำสอน 3 12 Wed, 15 May 2019 09:21:24 +0700
10 48643   ด.ช. ชัชวาลย์ สมณะ 2 2 Wed, 15 May 2019 09:15:24 +0700
11 48648   ด.ช. พันธกานต์ ฤทธิพรหม 2 2 Wed, 15 May 2019 09:09:18 +0700
12 48753   ด.ญ. ภูริชา อ๊อดทรัพย์ 2 4 Wed, 15 May 2019 09:15:23 +0700
13 48758   ด.ญ. สุพิชญา กาวงศ์ 2 4 Wed, 15 May 2019 09:09:45 +0700
14 48805   ด.ช. ชิษณุชา ตุ้ยสืบ 2 6 Wed, 15 May 2019 09:18:29 +0700
15 48882   ด.ช. โชติยะ ขัดมัน 2 8 Wed, 15 May 2019 09:20:44 +0700
16 48886   ด.ช. ธนเชษฐ์ เตรียมแรง 2 8 Wed, 15 May 2019 09:16:06 +0700
17 48889   ด.ช. ธีร์ธวัต ฤทธิ์สกุลชัย 2 8 Wed, 15 May 2019 10:26:21 +0700
18 48892   ด.ช. ภัทรประชา ช่วงโชติชนาลัย 2 8 Wed, 15 May 2019 09:16:10 +0700
19 48896   ด.ช. ศุภวิชญ์ คำภิระแปง 2 8 Wed, 15 May 2019 09:03:33 +0700
20 48927   ด.ช. ณัฐนันท์ ทะโป 2 9 Wed, 15 May 2019 09:06:36 +0700
21 49010   ด.ช. ณัฐภัทร ทรายมูล 2 11 Wed, 15 May 2019 09:44:08 +0700
22 49015   ด.ช. ภูฟ้า เขียวมั่ง 2 11 Wed, 15 May 2019 09:14:13 +0700
23 49041   ด.ช. กันตพัฒน์ จริยงามวงค์ 2 12 Wed, 15 May 2019 09:12:29 +0700
24 49042   ด.ช. จักรทรากรณ์ มณีวงศ์ 2 12 Wed, 15 May 2019 09:10:33 +0700
25 49043   ด.ช. จิตพล เอมเอก 2 12 Wed, 15 May 2019 09:23:12 +0700
26 49051   ด.ช. ณัฐวัฒน์ เนตรคำยวง 2 12 Wed, 15 May 2019 09:15:54 +0700
27 49082   ด.ช. เจตพัฒน์ สมเวที 2 13 Wed, 15 May 2019 09:17:37 +0700
28 49383   ด.ช. วงศกร เขื่อนแก้ว 3 12 Wed, 15 May 2019 09:07:50 +0700
29 49395   ด.ช. บวรภพ ณ ลำปาง 2 8 Wed, 15 May 2019 09:04:09 +0700
30 49415   ด.ช. ธรณีธันย์ ตัวจริง 2 14 Wed, 15 May 2019 09:11:59 +0700
31 49422   ด.ช. ธนกฤต อ้วนล่ำ 2 13 Wed, 15 May 2019 09:10:00 +0700
32 49425   ด.ญ. กุลธิดา ไชยมงคล 3 11 Wed, 15 May 2019 09:05:03 +0700
33 49431   ด.ช. เกล้าชนก บุญสูงเพชร 1 1 Wed, 15 May 2019 09:10:12 +0700
34 49527   ด.ช. นนณภัทร มนตรีกุศล 1 3 Wed, 15 May 2019 12:16:50 +0700
35 49631   ด.ช. วชิราวุธ มลฟู 1 5 Wed, 15 May 2019 09:20:58 +0700
36 49657   ด.ช. จิรวัฒน์ วังวีระนุสรณ์ 1 6 Thu, 16 May 2019 15:22:27 +0700
37 49672   ด.ช. วุฒิชัย ปัญญามา 1 6 Wed, 15 May 2019 09:05:03 +0700
38 49677   ด.ช. อดิเทพ แก้วชุ่ม 1 6 Wed, 15 May 2019 09:09:01 +0700
39 49715   ด.ช. พัทธดนย์ พิยะเดช 1 7 Wed, 15 May 2019 09:20:10 +0700
40 49804   ด.ช. บวรวิชญ์ เนียมศิริ 1 9 Wed, 15 May 2019 09:11:22 +0700
41 49810   ด.ช. สายกลาง จะวะนะ 1 9 Wed, 15 May 2019 09:04:51 +0700
42 49882   ด.ช. กรตะวัน ศรีม่วง 1 11 Wed, 15 May 2019 09:11:34 +0700
43 49887   ด.ช. ธนธรณ์ รอดย้อย 1 11 Wed, 15 May 2019 09:21:27 +0700
44 49900   ด.ช. สิรวิชญ์ วะเท 1 11 Wed, 15 May 2019 09:01:34 +0700
45 49913   ด.ญ. ทักษิณา ปงมะจักร์ 1 11 Wed, 15 May 2019 09:44:57 +0700
46 49943   ด.ช. สรวิชญ์ เถินบุรินทร์ 1 12 Wed, 15 May 2019 09:29:57 +0700
47 49978   ด.ช. ทักษดนย์ จิรัฐิตินันท์ 1 13 Wed, 15 May 2019 09:09:08 +0700
48 49982   ด.ช. ลัทธพล กรรเชียง 1 13 Wed, 15 May 2019 09:16:01 +0700
49 50064   ด.ช. สิรภพ ณ ลำปาง 1 15 Wed, 15 May 2019 09:07:15 +0700