โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20919      ชื่อวิชา : วอลเล่ย์บอล      ห้องเรียน : วิบูลย์พล 1      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47928   ด.ช. ณัฐกิตติ์ นิลคำ 3 3 Wed, 15 May 2019 09:24:30 +0700
2 47929   ด.ช. ณัฐดนัย เรือนสุข 3 3 Wed, 15 May 2019 09:24:34 +0700
3 48212   ด.ญ. ชัญญา จันทร์แสนตอ 3 9 Wed, 15 May 2019 09:24:27 +0700
4 48213   ด.ญ. ฐานภรณ์ สุธาพันธ์ 3 9 Wed, 15 May 2019 09:17:21 +0700
5 48217   ด.ญ. ธนาจิตร สวัสดี 3 9 Wed, 15 May 2019 09:09:44 +0700
6 48220   ด.ญ. นิจฉรา ขันอินผูก 3 9 Wed, 15 May 2019 09:23:52 +0700
7 48221   ด.ญ. นิรัชพร จอมคำ 3 9 Wed, 15 May 2019 09:28:26 +0700
8 48224   ด.ญ. พรชนัน ดำรงค์พงษ์พันธ์ 3 9 Wed, 15 May 2019 09:10:00 +0700
9 48227   ด.ญ. รมณีย์ จอมคำ 3 9 Wed, 15 May 2019 09:19:58 +0700
10 48257   ด.ญ. ขวัญจิรา   ขัวนา 3 10 Wed, 15 May 2019 09:17:19 +0700
11 48260   ด.ญ. ณัชชยานันท์ อุ่นผูก 3 10 Wed, 15 May 2019 09:04:17 +0700
12 48272   ด.ญ. ภิญญดา เครือปาละ 3 10 Wed, 15 May 2019 09:10:23 +0700
13 48328   ด.ช. ถิรวัฒน์ กุลวงค์ 3 12 Wed, 15 May 2019 09:30:38 +0700
14 48348   ด.ญ. ณัฐศรินทร์ วงค์งาม 3 12 Wed, 15 May 2019 09:25:03 +0700
15 48351   ด.ญ. นงนภัส ภิญญาพัชญ์ 3 12 Wed, 15 May 2019 10:32:40 +0700
16 48599   ด.ญ. พิชญาดา วงศ์สอน 3 9 Wed, 15 May 2019 10:41:36 +0700
17 48810   ด.ช. ธนพล อินธิมา 2 6 Wed, 15 May 2019 09:17:57 +0700
18 48825   ด.ญ. ณฐวฤน สิงห์ทอง 2 6 Wed, 15 May 2019 10:27:28 +0700
19 48941   ด.ช. สิรวิชญ์ พรมแก้วงาม 2 9 Wed, 15 May 2019 09:03:23 +0700
20 48983   ด.ญ. กมลทิพย์ อิ่นคำ 2 10 Wed, 15 May 2019 09:21:13 +0700
21 49052   ด.ช. ธนเดช ไชยวงค์ 2 12 Wed, 15 May 2019 10:32:33 +0700
22 49084   ด.ช. ทรัพย์เจริญ ยังวัย 2 13 Wed, 15 May 2019 09:18:24 +0700
23 49095   ด.ช. รัฐภุมิ ไก่ก้อ 2 13 Wed, 15 May 2019 10:27:39 +0700
24 49123   ด.ช. ณัฐพล เสาธง 2 14 Wed, 29 May 2019 13:59:29 +0700
25 49392   ด.ญ. สุจีรา คุ้มศรี 2 7 Wed, 15 May 2019 09:24:00 +0700
26 49446   ด.ช. ภากร ปัญญา 1 1 Fri, 17 May 2019 15:23:43 +0700
27 49472   ด.ญ. ศศิชัญญา โพธิ์รชตะ 1 1 Wed, 15 May 2019 09:05:08 +0700
28 49656   ด.ช. ฆัมพล แป้นน้อย 1 6 Wed, 15 May 2019 09:29:06 +0700
29 49667   ด.ช. บัณฑิตณรงค์ ปวงคำ 1 6 Thu, 16 May 2019 19:08:46 +0700
30 49696   ด.ญ. วริสรา รุ่งเลิศธนกิจ 1 6 Wed, 15 May 2019 09:19:20 +0700
31 49807   ด.ช. ภาณุ ใจแก้วแดง 1 9 Sat, 18 May 2019 13:19:02 +0700
32 49963   ด.ญ. ภคพร สมศรี 1 12 Wed, 15 May 2019 09:20:25 +0700