โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20919      ชื่อวิชา : บาสเก็ตบอล      ห้องเรียน : ศูนย์กีฬา ชั้นบน      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48105   ด.ช. ณัชพน ภิญญาพัชญ์ 3 7 Wed, 15 May 2019 09:03:01 +0700
2 48155   ด.ช. ปริญญาวัช สุมาลา 3 8 Wed, 15 May 2019 09:03:13 +0700
3 48160   ด.ช. มนัสวิน พระทองคำ 3 8 Wed, 15 May 2019 09:01:48 +0700
4 48209   ด.ช. อภิวิชญ์ คำสอน 3 9 Wed, 15 May 2019 09:03:53 +0700
5 48373   ด.ช. ดนุพล โมฬีชาติ 3 13 Wed, 15 May 2019 09:06:05 +0700
6 49378   ด.ช. นิติกาญจน์ เทือกมนต์ 3 7 Wed, 15 May 2019 09:03:39 +0700
7 49568   ด.ช. ธนภัทร ปิงแก้ว 1 4 Wed, 15 May 2019 09:01:54 +0700
8 49669   ด.ช. ปัณณทัต ธรรมปัญญากูล 1 6 Wed, 15 May 2019 09:01:11 +0700
9 49671   ด.ช. รฐนนท์ ลิลา 1 6 Wed, 15 May 2019 09:02:39 +0700
10 49940   ด.ช. วีรภัทร ยศสมแสน 1 12 Wed, 15 May 2019 09:04:04 +0700