โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20917      ชื่อวิชา : ธนาคารเยาวชน ม.ต้น      ห้องเรียน : 316      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47835   ด.ช. ณัฐภัทร มงคลกาวิล 3 1 Wed, 15 May 2019 09:05:19 +0700
2 48363   ด.ญ. วิมพ์วิภา สิริธัญวลัย 3 12 Wed, 15 May 2019 09:14:37 +0700
3 48616   ด.ญ. กัญชลีพร สิทธิ 2 1 Wed, 15 May 2019 09:20:44 +0700
4 48619   ด.ญ. จารุกัญญ์ ใจบุญ 2 1 Wed, 15 May 2019 09:35:41 +0700
5 48620   ด.ญ. ชนินาถ พุฒใจกา 2 1 Wed, 15 May 2019 09:20:08 +0700
6 48623   ด.ญ. ณิชา ปันวงค์ 2 1 Wed, 15 May 2019 10:31:05 +0700
7 48635   ด.ญ. เพลงฟ้า สุวรรณวิชิตกุล 2 1 Wed, 15 May 2019 09:17:17 +0700
8 48639   ด.ญ. อรวรรณ รักสถาน 2 1 Wed, 15 May 2019 10:35:22 +0700
9 48764   ด.ช. เจษฎาภรณ์ สถาพร 2 5 Wed, 15 May 2019 09:09:40 +0700
10 48785   ด.ญ. บุษราภรณ์ วงศ์เรือน 2 5 Wed, 15 May 2019 09:09:04 +0700
11 48791   ด.ญ. วิมลสิริ จันทร์พรหม 2 5 Wed, 15 May 2019 09:05:14 +0700
12 49053   ด.ช. ธนาธิป อินสุวรรณ 2 12 Wed, 15 May 2019 09:07:27 +0700
13 49065   ด.ญ. ณัฐกฤตา คำแก้ว 2 12 Wed, 15 May 2019 09:03:33 +0700
14 49073   ด.ญ. ปุณยนุช ตันจันทร์กูล 2 12 Wed, 15 May 2019 10:48:02 +0700
15 49078   ด.ญ. สโรชา พงษ์จักร 2 12 Wed, 15 May 2019 09:19:09 +0700
16 49080   ด.ญ. อนัญญา แก้วร่วมวงค์ 2 12 Wed, 15 May 2019 11:17:29 +0700